KM förordar att staten också i fortsättningen har ensamrätt till lotsning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2009 17.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.56
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har som målsättning att staten också i fortsättningen har ensamrätt till lotsning. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen har lotsningen en stor betydelse då man vill trygga säkerheten inom sjöfarten.

- Enligt min åsikt skulle ett öppnande av lotsningen för konkurrens försvåra tillgången till lotsningstjänster och förorsaka risksituationer till sjöss. När staten fortsätter att ha ensamrätt till lotsningsverksamheten säkrar man också att det på Saimen och i Bottenviken finns tillgång till lotsningstjänster till rimligt pris även i fortsättningen, säger Vehviläinen.

Kommunikationsministeriet förordar dessutom att engelska från början av 2011 godkänns som officiellt språk vid linjelotsning vid sidan av finska och svenska. Då man tar i bruk engelska höjer det linjelotsningens andel till närmare 70 procent av hela lotsningsmarknaden. Den resterande andelen på cirka 30 procent av lotsningarna förblir ensamrätt för Lotsverket.

Lotsverket Finnpilot hade i fjol en omsättning på cirka 40 miljoner euro. Den ekonomiska recessionen har minskat lotsningsverksamheten med omkring 20 procent.

Under hösten 2007 uppstod oenighet om tolkningen av lotsningslagen i fråga om huruvida endast Lotsverket får erbjuda lotsningstjänster. Också justitiekansler tog ställning i frågan och förutsatte att lagstiftningen görs klarare. Kommunikationsministeriet inleder beredningen av regeringens proposition i frågan, med målet att propositionen kan överlämnas till riksdagen för behandling under inkommande höst.

Regeringens trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp behandlade lotsningsfrågan vid sitt möte den 9 juni. Samlingspartiets och SFP:s ministrar hade ytterligare velat utreda möjligheten att öppna lotsningen för konkurrens.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
regeringsrådet Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013 eller 040 754 9871