Inom IMO förs åter förhandlingar om minskning av växthusgasutsläppen från inter-nationella sjötransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2022 8.30 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 15.22
Pressmeddelande
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM
Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder den 6-10 juni 2022. Avsikten är att vid distansmötet behandla bland annat metoder för att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten och uppdateringen av IMO:s preliminära växthusgasutsläppsstrategi. Dessutom förhandlar man bland annat om frågor som rör fartygens barlastvatten, anvisandet av Medelhavet som ett område där fartygens svavelutsläpp begränsas samt åtgärder för att minska det plastskräp som dumpas i havet från fartyg.

Vid den 78:e sessionen för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) preciseras reglementet för den redan i juni 2021 framförhandlade mekanismen för utsläppsminskning på kort sikt. Metoden går ut på att förbättra energieffektiviteten hos befintliga fartyg och att begränsa fartygens koldioxidintensitet. För att utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten ska minska i enlighet med de mål som överenskommits inom IMO bör arbetet med detta tema fortsätta. Finlands mål är att den allmänna nivån på klimatambitionen hos metoden på kort sikt inte ska sänkas och att metodens reglemente ska beakta särförhållandena inom vintersjöfarten.

När det gäller metoderna för utsläppsminskning på medellång och lång sikt är sessionens viktigaste förhandlingsobjekt den kombination av bränslestandard och globala ekonomiska styrmedel som EU-medlemsstaterna driver. Finland understöder ett avtalande om denna kombinationsmetod så snart som möjligt. Som grund för det ekonomiska styrmedlet understöder Finland i första hand en global avgift som bestäms enligt växthusgasinnehållet i handelssjöfartens bränslen och som justeras med jämna mellanrum. Finland kan också godkänna ett globalt system för handel med utsläppsrätter för sjöfart, om man inom IMO kan enas om dess principer under de närmaste åren.

Finland understöder att den globala växthusgasavgiften för bränslen ska fonderas i en internationell fond. Fonden bör inrättas genom ändringar i MARPOL-konventionen. De medel som samlas in ska användas för att snabbt utveckla och ta i bruk lösningar som minskar utsläppen från sjöfarten. Vid fördelningen av medel ska de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling beaktas.

På agendan också uppdateringen av IMO:s växthusgasstrategi

Vid kommitténs session behandlas också en uppdatering av IMO:s preliminära växthusgasstrategi. Finland understöder liksom de övriga EU-medlemsstaterna att det globala målet för minskning av utsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent. Statsrådet har redan i sitt principbeslut från maj 2021 fastställt att Finland understöder en skärpning av IMO:s mål.

Finland understöder att också de övriga delarna av strategin uppdateras, till exempel att man inför en granskningstidpunkt 2040 för att följa upp utsläppsutvecklingen och att förteckningen över metoder för utsläppsminskning på medellång och lång sikt uppdateras. Finland motsätter sig förslag som försvagar eller urvattnar målen för den ursprungliga strategin.

Vid denna session presenterar Finland dessutom sin egen nationella handlingsplan för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten för IMO. Finland är efter Storbritannien och Norge det tredje europeiska landet som delar med sig av en sådan plan till IMO:s övriga medlemsstater och sekretariat.

Finland har föreslagit nya arbetsarrangemang för att effektivisera förhandlingarna inom IMO om minskning av växthusgasutsläppen. Vid sessionen ska också dessa nya arbetsarrangemang behandlas.

I mötet deltar representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Meteorologiska institutet och Ålands landskapsregering.

Vad händer härnäst?

Junisessionen i kommittén för skydd av den marina miljön är viktig med tanke på IMO:s mål för 2050 och den fortsatta uppdateringen av växthusgasstrategin. Förhandlingarna fortsätter i december 2022.

Ytterligare information:

Anita Mäkinen, Företrädande representant för Finlands ständiga represantation vid den Internationella sjöfartsorganisationenm, ledande sakkunnig, Transport - och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, [email protected], Twitter @AnitaMakinen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 050 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen