Inga betydande framsteg gjordes i IMO:s förhandlingar om utsläppsminskningsmetoder för den internationella sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2021 17.55 | Publicerad på svenska 30.11.2021 kl. 14.29
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock/Kosmaj
Foto: Shutterstock/Kosmaj

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket informerar

Vid sessionen för Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön, som avslutades den 26 november, förhandlade man om metoder för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten. Det gjordes inga betydande framsteg under mötet.

Staterna kom dock överens om bland annat frivillig begränsning av utsläpp av sot i arktiska områden, beaktande av vindkraft i beräkningarna av fartygens energieffektivitet och en strategi för att minska det plastavfall som hamnar i havet från fartyg.

Flera stater motsatte sig effektiva åtgärder för att minska utsläppen och åberopade bland annat bristen på ekonomiska konsekvensbedömningar. Finland och EU-medlemsstaterna understödde till exempel utvecklingen av en global marknadsmässig metod för utsläppsminskningar som baserar sig på bränsleavgifter eller bränslets kolinnehåll och en bränslestandard som syftar till utsläppsminskning. Inga framsteg gjordes i dessa frågor på grund av invändningarna från vissa stater.

Diskussionen om dessa och andra metoder för att minska utsläppen på medellång och lång sikt fortsätter på arbetsgruppsnivå våren 2022 och vid följande kommittésession i juni 2022.

Vid sessionen behandlades dessutom ett resolutionsförslag om en skärpning av målet för minskning av utsläppen fram till 2050. Finland understödde liksom de övriga EU-medlemsstaterna att det globala målet för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent. Finland och EU-medlemsstaterna anslöt sig också till de små östaternas deklaration. I den uttrycks att det är nödvändigt att eftersträva nollutsläpp före 2050 för att temperaturmålen från Paris klimatavtal ska kunna nås.

I enlighet med vad som överenskommits tidigare är avsikten att beslut om att skärpa målen ska fattas först i samband med att IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp uppdateras. Uppdateringen av strategin inleds vid kommitténs följande session i juni 2022.

På initiativ av de små östaterna diskuterades dessutom en politisk resolution om skärpningen av målet för 2050. Finland och de övriga EU-medlemsstaterna understödde inte en separat resolution, eftersom förhandlingarna om formuleringarna i resolutionen skulle ha minskat tiden för förhandlingarna om konkreta sätt att minska utsläppen. En politisk resolution om saken vid detta sammanträde skulle därför ha varit uppenbart ineffektiv när det gäller att minska utsläppen.

Begränsning av utsläppen av sot i den arktiska regionen uppmuntras

Finland hade tillsammans med flera andra medlemsstater i Arktiska rådet, vissa EU-medlemsstater och de små östaterna föreslagit en resolution för sessionen där man på frivillig basis uppmuntrar till användning av bränsledestillat i de arktiska områdena. Användningen av destillat minskar sjöfartens utsläpp av sot, som är skadligt särskilt i den arktiska regionen. Resolutionen godkändes efter hårda förhandlingar.

Närmare bestämmelser om användning av svavelskrubbrar

Svavelskrubbrar behandlar utsläppsgaser från högsvavliga bränslen. Vid sessionen godkändes ett preciserande reglemente för inspektion och godkännande av svavelskrubbrar, vilket bidrar till att bestämmelser kan tillämpas enhetligt.

I fråga om svavelskrubbrar är EU:s gemensamma ståndpunkter bindande för Finland, eftersom frågan i och med svaveldirektivet har överförts till EU:s befogenhet. I fortsättningen är Finlands mål att påverka på så sätt att utsläpp av obehandlat tvättvatten från svavelskrubbrar i havet begränsas globalt när effekterna av de planerade begränsningarna har bedömts.

Ändringar i beaktandet av vindkraft i fartygens energieffektivitetskalkyler

De ändringar i anvisningarna om utnyttjandet av vindkraft som godkänts förbättrar den kalkylmässiga nyttan av vindkraft vid beräkningen av indexvärdena för energieffektiviteten (EEDI och EEXI) hos alla fartyg. Finland föreslog tillsammans med Nederländerna, Spanien, Japan, Komorerna, Frankrike och Tyskland samt RINA, som representerar fartygsplanerare, dessa ändringar för att användningen av vinddrivna propulsionssystem ska bli vanligare på fartygen.

Strategin för att minska plastavfallet som hamnar i havet från fartyg godkändes

Kommittén godkände en strategi mot dumpning av plast i haven som ska styra och följa upp genomförandet av det plastavfallsarbetsprogram som godkändes 2018. Målet med strategin är att stärka den internationella reglering som förbjuder avlägsnande av avfall från fartyg i havet. Målet med strategin är att det före 2025 ska medföra att inga fartyg dumpar plastavfall i havet.

Under denna förhandlingsomgång understöddes Finlands förslag om nya arrangemang inom IMO för att effektivisera förhandlingarna om en växthusgasutsläppsminskning av majoriteten av staterna. Ett betydande antal stater motsatte sig dock alltjämt. Förhandlingar om temat fortsätter på arbetsgruppsnivå våren 2022.

I distansmötet för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) den 22-26 november 2021deltog företrädare för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Meteorologiska institutet och Ålands landskapsregering.

Ytterligare information:

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(a)gov.fi, Twitter @eerohokkanen

Anita Mäkinen, ledande sakkunnig, Transport- och kommunikationsverket, tfn 040 162 4592, anita.makinen(a)traficom.fi, Twitter @AnitaMakinen

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen