Informationsutbytet om trafikförseelser förbättras mellan EU-länderna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2014 13.34 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att riksdagen ska stadfästa en ändring av vägtrafiklagen som förbättrar informationsutbytet om trafikbrott och -förseelser. Lagen träder i kraft den 14 april 2014.

Polisen kan skicka till ägaren, innehavaren eller tillfälliga användaren av ett fordon som registrerats i ett annat EU-land ett meddelande om t.ex. brott mot hastighetsbegränsningen, rattfylleri eller om körning mot röda ljus.

Meddelandet ska innehålla uppgifter om bland annat brottsplatsen och -tidpunkten, fordonet och eventuellt om det påföljande straffet. Meddelandet ska skrivas på det språk som finns i fordonets registerhandling eller som är ett av ifrågavarande stats officiella språk.

Syftet med lagändringen är att säkerställa att undersökningen av trafikbrott och förseelser är effektiv även när brotten begåtts med ett fordon som registrerats i en annan EU-medlemsstat än den där brottet begicks.

Informationsutbytet genomförs med hjälp av det gemensamma informationssystemet Eucaris.

Internationellt informationsutbyte om trafikbrott och -förseelser har redan tidigare varit möjlig i Europeiska unionen. Med ändringarna i vägtrafiklagen och lagen om fordonstrafikregister förbättras informationsutbytet och hanteringen av personuppgifter.

Ytterligare information:

Kimmo Kiiski, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2304
Heikki Ihalainen, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 0295 48 1756