Informationssamhällsbalken samlar bestämmelserna om elektronisk kommunikation

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2013 11.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Totalreformen av lagstiftningen om elektronisk kommunikation eller den så kallade informationssamhällsbalken har framskridit och förslaget har sänts på remiss. Kommunikationsministeriet begär utlåtanden före den 13 maj om utkastet som för samman nio olika lagar.

Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru anser det viktigt att man vid reformen på flera sätt tar hänsyn till användarnas ställning.

I informationssamhällsbalken uppdateras och förenhetligas bestämmelserna om elektronisk kommunikation.

För privatpersoner och företag innebär informationssamhällsbalken flera element som förbättrar användarens ställning. De ändringar som föreslås gäller bland annat informationssäkerhet, integritetsskydd, rimlig prissättning och säkrare köp av elektroniska tjänster.

För företag som producerar tjänster innebär reformen en tydligare och enhetligare lagstiftning. Ändringarna beskrivs som måttliga, och lättnader föreslås bland annat i det gällande systemet för koncessioner. Å andra sidan kommer företag att åläggas nya förpliktelser som gäller konsumenten.

- Till informationssamhällsbalken har exempelvis fogats en ny bestämmelse som gör teleföretag ansvariga tillsammans med tjänsteleverantören, då man betalar för en tjänst i samband med telefonräkningen. Modellen är hämtad från betalningar med kreditkort. Dessutom bör avtalsvillkoren vara tydliga och lättförståeliga, och konsumenten bör få ersättning för kortare serviceavbrott än idag, påpekar Kiuru.

För integritetsskyddets del är det viktigaste förslaget enligt Kiuru att ansvaret för säker kommunikation utvidgas till att utöver teleföretag även omfatta övriga förmedlare av kommunikation. Detta gäller ett flertal inhemska aktörer, men också tjänster såsom Facebook, inom vilka det är möjligt att skicka även privata meddelanden.

Kiuru understryker att politiska beslut om reformens innehåll ännu inte har fattats. Enligt Kiuru har allmänheten kunnat påverka lagberedningen och detta kommer att vara fallet även i fortsättningen.

- Informationssamhällsbalken är ett projekt där vi har fäst särskild uppmärksamhet vid öppenhet och interaktion vid beredningen. Branschen har deltagit i beredningen och växelverkan fortsätter även efter remissförfarandet. Vi önskar även få medborgarnas åsikter om lagförslaget, konstaterar Kiuru.

Ytterligare information

Esa Suominen, specialmedarbetare, tfn 043 824 5668
Sanna Helopuro, kommunikationsråd, tfn 0400 515 548

Den svenska språkdräkten har korrigerats den 11.4.2013