Informationssäkerhetssedel på remiss – stöd för utveckling av organisationers informationssäkerhet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2022 14.40 | Publicerad på svenska 30.6.2022 kl. 11.40
Pressmeddelande
Cybersäkerhet och kodning, händer, dator och skärmar (Foto: Mika Pakarinen, Keksi)
Cybersäkerhet och kodning, händer, dator och skärmar (Foto: Mika Pakarinen, Keksi)

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om stöd för utvecklandet av informationssäkerheten, det vill säga en så kallad informationssäkerhetssedel. Med det föreslagna nya temporära stödet kan organisationer konkret förbättra informationssäkerheten i sina system och utveckla sin egen informationssäkerhetskompetens. En höjning av den allmänna cyberberedskapsnivån inom de sektorer som behöver mest stöd förbättrar samhällets förmåga att skydda sig mot bland annat hybridhot.

Informationssäkerhetssedeln ska vara riktad till företag och föreningar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Organisationer kan utnyttja stödet till exempel för inspektion och bedömning av informationssystem, hotmodeller och tester för att förhindra angrepp eller utbildning av personalen och kompetensutveckling.

De föreslagna ändringarna baserar sig på den andra tilläggsbudgeten för 2022, där kommunikationsministeriets förvaltningsområde beviljades ett anslag på 6 miljoner euro för utveckling av informationssäkerheten i finländska företag. Med hjälp av anslaget kan företag och organisationer inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och deras centrala tjänsteleverantörer beviljas temporära informationssäkerhetssedlar.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 22 juli 2022. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att förordningen ska träda i kraft under hösten 2022.

Ytterligare information:

Mari Marttila, specialsakkunnig, tfn 050 473 2933, [email protected]

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, [email protected], Twitter: @mmaija