IMO söker global lösning för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2021 8.44 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 14.07
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder den 10-17 juni 2021. Avsikten är att vid distansmötet besluta om en kortsiktig metod att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten. Finland understöder effektiva globala regler för minskning av växthusgasutsläppen.

Vid förra mötet för IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) i november 2020 nådde staterna en kompromiss om regler för minskning av växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten på kort sikt. Kompromissens svaghet är att den inte innehåller några effektiva sanktioner som kan vidtas i de fall där fartyg inte vidtar de korrigerande åtgärder som krävs för att minska utsläppen. Detta försvårar uppnåendet av målet för minskning av utsläppen som uppställts för 2030. Avsikten är att reglerna ska färdigställas vid mötet i juni och träda i kraft vid ingången av 2023.

IMO:s mål är att minska koldioxidutsläppen från internationell handelssjöfart i förhållande till trafikprestationen, dvs. att höja koldioxidintensiteten med minst 40 procent fram till 2030. Finland har i likhet med de övriga medlemsländerna i IMO förbundit sig till målet. Den metod som nu fastslås syftar i första hand till att uppnå detta mål. IMO har för avsikt att inom de närmaste åren besluta om metoder som syftar till att minska alla växthusgasutsläpp från internationell sjöfart med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med 2008 års nivå.

Vid sessionen fattas beslut om en utsläppsminskningsmetod där det centrala förutom att förbättra fartygens energieffektivitet också är en reglering av fartygens operativa koldioxidintensitet. Enligt detta alternativ bör koldioxidintensiteten inom den internationella sjöfarten sjunka med ytterligare minst cirka 22 procent åren 2019-2030 för att koldioxidintensiteten ska sjunka med minst 40 procent åren 2008-2030. Finland har föreslagit att isförstärkta fartygs trafikering i is ska lämnas utanför regleringen. På detta sätt skulle regleringen inte medföra någon ytterligare påfrestning för Finlands konkurrenskraft på grund av vintersjöfarten.

Vid mötet behandlas preliminärt också utsläppsminskningsmetoder på marknadsvillkor. Finland understöder att en global utsläppsminskningsmetod på marknadsvillkor utvecklas och tas i bruk så snart som möjligt. Den idé som nu lagts fram av några stater och rederibranschen om att samla in bränsleavgifter till en internationell forsknings- och utvecklingsfond kan fungera som grund för en marknadsmässig metod. Enligt Finland ska metoden dock tydligt genom prissättningen av kol leda till att fossila bränslen slopas inom sjöfarten. Vid fördelningen av fondens medel ska särskilt de minst utvecklade staterna och små östater beaktas.

Vid mötet behandlas dessutom vilka konsekvenser metoderna för minskning av växthusgasutsläppen har för staterna, avgasreningssystem, fartygens barlastvatten, minskning av plastavfall som samlas i havet från fartyg och undervattensbuller. Många av de frågor som ursprungligen fanns på dagordningen har flyttats till nästa möte på grund av att mötesdagarna förkortats till följd av coronapandemin och distansförbindelser.

I mötet deltar representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket, Meteorologiska institutet och Ålands landskapsregering. Statsrådet fattade den 6 maj 2021 ett principbeslut som också omfattar de prioriteter för internationell påverkan som ska iakttas vid detta möte i syfte att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten.

Vad händer härnäst?

Kommittén för skydd av den marina miljön har för avsikt att vid sin junisession besluta om en metod som ska minska utsläppen på kort sikt. Om en överenskommelse nås fortsätter arbetet med att finslipa de reglementen som ska precisera regleringen. Samtidigt fortsätter förhandlingarna om metoder för minskning av utsläppen på medellång och lång sikt samt om en uppdatering av IMO:s växthusgasstrategi före 2023.

Om enighet inte nås eller om det inte räcker till för att nå IMO:s utsläppsminskningsmål, ökar trycket på regionala åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten både i Europa och på andra håll i världen. Europeiska kommissionen har fastställt att EU:s utsläppshandel ska utvidgas till att omfatta sjöfarten. Avsikten är att förslaget ska lämnas den 14 juli 2021 som en del av kommissionens klimatpaket Fit for 55. Det finns ännu inga uppgifter om hur den europeiska handeln med utsläppsrätter för sjöfarten ska genomföras.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(at)lvm.fi, Twitter @eerohokkanen