IMO gav den finländska sjöfartsförvaltningen både beröm och utvecklingsförslag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2013 14.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.33
Nyhet

Den internationella sjöfartsorganisationens revisionsrapport om den finländska sjöfartsförvaltningen har färdigställts. I utredningen fick Finland dels beröm, dels uppmaningar att utveckla verksamheten.

Revisionen som utfördes av Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) ägde rum i Finland i november 2011. Vid revisionen utredde representanter för organisationen hur Finland verkställt IMO:s olika konventioner.

I Finland förbereddes revisionen i en arbetsgrupp på bred bas tillsatt av kommunikationsministeriet. I arbetsgruppen fanns representanter för de nationella myndigheter som deltar i verkställandet av IMO:s konventioner, det vill säga kommunikationsministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket, Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, Utbildningsstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet och Olycksutredningscentralen.

De finländska sjöfartsmyndigheter som deltog i revisionen tyckte allmänt att den var en mycket nyttig och positiv erfarenhet. Revisionen ansågs också vara ett bra verktyg för att utveckla sjöfartsförvaltningen.

Finland fick beröm i synnerhet för sin flotta som är i utmärkt skick. Ett bevis på detta är att Finland som flaggstat hör till de bästa i världen. Som ett gott exempel lyfte revisorerna också fram det samarbete mellan intressegrupperna inom sjöfarten som görs via sjöfartsdelegationen.

Representanterna för IMO gav Finland anmärkningar bl.a. på grund av dröjsmål i det nationella ikraftsättandet av ändringar i IMO:s konventioner och på grund av att en del av rapporteringsskyldigheterna enligt konventionerna inte har skötts. Revisorerna framställde också att uppföljningen och bedömningen av den finländska sjöfartsförvaltningens verksamhet borde vara effektivare, och att sjöfartsförvaltningen borde informera sjöfartsinspektörer och klassificeringssällskap om hur förvaltningen tolkar sådana konventionsbestämmelser som tillåter ett nationellt spelrum.

En del av de brister som uppdagades vid revisionen har redan åtgärdats och en del håller på att åtgärdas. Man har kommit överens om en tidtabell för åtgärderna med IMO.

En slutrapport över revisionen och en sammanfattning av rapporten kan läsas på engelska i statsrådets projektregister.