I transportrådet behandlas 55 %-paketet om klimatåtgärder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 16.49 | Publicerad på svenska 9.12.2021 kl. 12.52
Pressmeddelande
Finlands flagga och EU-flaggan (Bild: Shutterstock)
Finlands flagga och EU-flaggan (Bild: Shutterstock)

EU:s transportråd hålls i Bryssel den 9 december 2021. Finland representeras vid mötet av ställföreträdande ständiga representanten Tuuli-Maaria Aalto.

I transportrådet ska 55 %-paketet om klimatåtgärder behandlas och förslag till förordningar i anslutning till det.

Ordföranden kommer att presentera en framstegsrapport om 55 %-paketet. Finland understöder målmedvetna åtgärder genom vilka EU kan uppnå en utsläppsminskning på minst 55 procent fram till 2030 och klimatneutralitet fram till 2050. Trafik- och transportsektorn har en viktig roll när det gäller att uppnå målet.

Finland har ansett det vara viktigt att EU uppnår klimatneutralitet på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt före 2050. Förslagen i EU:s 55 %-paketet har sammanlagda effekter och korseffekter som ska beaktas som en helhet.

I transportrådet förs det en principdiskussion och en lägesrapport om tre av Europeiska kommissionens förordningsförslag presenteras.

Man diskuterar också förslaget till förordning om främjande av användningen av förnybara flygbränslen inom EU (ReFuelEU Aviation). Förslaget innehåller en skyldighet för flygbränsledistributörer att blanda in förnybara drivmedel samt en skyldighet för flygbolagen att använda förnybara flygbränslen. Syftet med förslaget är att utsläppstillväxten från flygtrafiken ska upphöra och att ett jämlikt konkurrensläge för flygtrafiken ska främjas.

Finland anser att det är viktigt att åtgärderna för att minska utsläppen från flygtrafiken är ambitiösa. Samtidigt måste man säkerställa den europeiska flygtrafikens konkurrenskraft på den globala marknaden.

Rådet diskuterar också förslaget till förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen inom sjöfarten (FuelEU Maritime). Förslaget förutsätter att andelen förnybara bränslen och koldioxidsnåla bränslen stegvis ökas inom sjöfarten åren 2025-2050. Till att börja med torde detta närmast innebära att biobränsle blandas in i ett fossilt bränsle och på längre sikt att man övergår till utsläppsfria bränslen eller drivkrafter.

Också när det gäller sjöfarten vill Finland lyfta fram de totala effekterna av 55 %-paketet. Sjöfartens konkurrenskraft och vintersjöfartens särskilda förhållanden bör beaktas vid beredningen.

I rådet ska man också diskutera förslaget till förordning om ibruktagande av distribueringsinfrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Syftet med förslaget är att främja övergången till alternativa drivkrafter inom alla transportformer.

Finland understöder gemensamma, ambitiösa mål för infrastrukturen för alternativa bränslen inom olika transportformer. Det behövs dock flexibilitet i synnerhet när det gäller kraven på den tunga vägtrafiken och distributionsinfrastrukturen för väte. Infrastrukturen bör byggas där det finns efterfrågan på sådan.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, direktör för klimat- och miljöenheten, tfn 050 382 7101