I internationella sjöfartsorganisationen förhandlas om metoder för att minska växthusgasutsläpp

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2024 14.30 | Publicerad på svenska 18.3.2024 kl. 16.13
Pressmeddelande
Alus merellä Vuosaaren edustalla. Kyydissä värikkäitä kontteja.
Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM

Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder i London den 18–22 mars 2024. Vid kommitténs 81:a session ska det diskuteras om globala åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från fartygstrafik.

Vid den 81:a sessionen för kommittén för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) ska man också förhandla om en precisering av bestämmelserna om fartygens koldioxidintensitet. Dessutom behandlas fartygens energieffektivitet, regleringen av barlastvatten och regleringen av plastavfall som dumpas i havet från fartyg, inklusive containersäkerhet. Avsikten är också att behandla bestämmelserna om svavelskrubbrar på fartyg.

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) har som mål att sjötransporterna ska vara klimatneutral före 2050 eller omkring 2050 med beaktande av de nationella förhållandena. IMO:s medlemsstater har kommit överens om att de globala åtgärderna för att minska utsläppen ska godkännas senast 2025. Avsikten är att de överenskomna åtgärderna ska träda i kraft senast 2027.

Finland anser att IMO:s ambitiösa utsläppsminskningsåtgärd skulle jämna ut obalansen i den internationella regleringen av utsläppen från sjötransporterna och jämna ut konkurrensvillkoren mellan EU och resten av världen i fråga om sjöfarten och näringslivet. Utsläppsminskningarna inom sjötransporterna bör i första hand främjas genom tillräckligt målmedvetna internationella åtgärder. Om målmedvetna internationella åtgärder fås till stånd, bör en betydande dubbel börda i EU-åtgärderna förhindras och avvecklas.

Fartygens gång i is och isförstärkta fartyg ska beaktas

Finland anser det vara bra att IMO utvecklar och godkänner en ekonomisk utsläppsminskningsmetod som främjar koldioxidsnåla och koldioxidfria bränslen. Dessutom understöder Finland en global standard som reglerar en gradvis minskning av växthusgasinnehållet i fartygsbränslen. Bränslestandarden ska vara så flexibel som möjligt och motsvara EU-regleringen.

Finland anser det viktigt att fartygens gång i is och isförstärkta fartyg
beaktas i styrmedlet och bränslestandarden. Om IMO går mot en global koldioxidinnehållsavgift för bränslen, strävar Finland efter att en del av intäkterna från avgiften ska anvisas för utveckling av lösningar som minskar växthusgasutsläppen från isförstärkta fartyg och isbrytare.

Finland stöder i huvudsak de föreslagna preciseringarna i bestämmelserna om energieffektivitet. Finland fäster särskild uppmärksamhet vid isförstärkta fartyg.

Finland stöder en precisering av bestämmelserna om koldioxidintensitet så att olika förhållanden och resetyper kan beaktas bättre. 

En definition av tvättvatten från svavelskrubbrar bör införas i konventionen

Finland föreslår tillsammans med de övriga EU-länderna att en definition av tvättvatten som släpps ut i havet från svavelskrubbrar på fartyg fogas till MARPOL-konventionen om förhindrande av förorening av havet från fartyg.

När det gäller containersäkerhet understöder Finland det standardiserade kravet på anmälan till närmaste kuststat och fartygets flaggstat om fartygscontainrar faller i havet. Finland stöder det fortsatta genomförandet av det godkända åtgärdsprogrammet för att minska mängden plastavfall som dumpas i havet från fartyg.

Finland stöder utarbetandet av riktlinjer för hanteringen av svårbearbetat barlastvatten, eftersom det är ett problem på Östersjön. Finland förespråkar också att man fortsätter att förbereda ändringar i konventionen om hantering av fartygs barlastvatten.

Vad händer härnäst?

Kommittén för skydd av den marina miljön sammanträder i London den 18–22 juli 2024. Förhandlingarna om de globala utsläppsminskningsmetoderna kommer att fortsätta mellan sessionerna vid mötet för växthusgasarbetsgruppen den 23–27 september 2024 och vid kommitténs nästa session den 30 september–4 oktober 2024.

Mer information:

kommunikationsministeriet:
Eero Hokkanen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, konsultativ tjänsteman, tfn 050 476 0401, eero.hokkanen(a)gov.fi

Transport och kommunikationsverket:
Anita Mäkinen, ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid IMO, ledande sakkunnig, tfn 040 162 4592, anita.makinen(a)traficom.fi