Höjningar i avgifter som uppbärs av Trafiksäkerhetsverket

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2010 14.23
Pressmeddelande

I början av år 2011 kommer de avgifter som uppbärs av Trafiksäkerhetsverket att höjas med i genomsnitt nio procent. Statsrådets finansutskott omvandlade den 15 december 2010 kommunikationsministeriets förslag på Trafiksäkerhetsverket offentligrättsliga prestationer och grunderna för avgifter för dessa samt för avgifter för andra prestationer till en förordning. Förordningen träder i kraft 1.1.2011 och är i kraft fram till slutet av år 2012.

Förordningen reglerar de avgifter som Trafiksäkerhetsverket (Trafi) bär upp för sina tjänster. Verkets förordning om avgifter omfattar sammanlagt cirka 650 avgiftsbelagda prestationer.

Verkets avgifter höjs i genomsnitt med nio procent. Avgifterna för sjöfarten och för förarexamen för vägtrafik höjs mest, med 12-13 % respektive i medeltal 40 %. Den största delen av övriga avgifter inom vägtrafiken blir kvar på samma nivå som tidigare.

Av intäkterna från verkets avgiftsbelagda verksamhet står de avgiftsbelagda tjänsterna för den största delen. Verkets utgifter har ökat med cirka 2,7 miljoner euro jämfört med de tal som presenterats i budgetförslaget. Detta beror främst på konkurrensutsättningen av förarexamina, vilket lett till att ersättningen för förarexamenstjänster ökar med cirka 40 %.

Den sammanlagda inkomsten från verkets avgiftsbelagda verksamhet väntas år 2011 uppgå till 91 439 000 euro (beräknad inkomst 2010: 81 271 000 euro) och sammanlagda utgifter 87 729 000 euro (beräknade utgifter 2010: 80 151 000 euro).

Ytterligare information:

Trafikråd Sabina Lindström, tfn 09 160 28576, 040 527 6103