Höjning av lastbilarnas maximimassa för beredning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2016 14.22 | Publicerad på svenska 12.5.2016 kl. 14.26
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av en förordningsändring genom vilken treaxlade lastbilars maximala massa permanent höjs så att den är 28 ton oberoende av registreringsår.

Ändringen syftar i huvudsak till att minska transportkostnaderna och förbättra konkurrenskraften för finländsk påhängsvagnskombination.

Enligt gällande bestämmelser har nya treaxlade lastbilar som registrerats efter den 1 november 2013 en maximal massa på 26 ton. Den största tillåtna vikten för äldre bilar är 28 ton fram till våren 2018 då övergångsperioden på fem år upphör.

Förordningsändringen medför att största delen av dessa bilar också efter att övergångsperioden upphört kan ha en maximal massa på 28 ton. Dessutom är det möjligt att ändringsbesiktiga största delen av de treaxlade bilar som tagits i bruk efter oktober 2013 så att den största massan är 28 ton.

Ändringen förenhetligar och förenklar bestämmelserna om maximimassa och minskar behovet av att använda gamla bilar längre än den normala livslängden. För att vägbelastningen ska förbli skälig måste man som förutsättning för en större massa än för närvarande ställa tilläggsvillkor på bilarnas konstruktion.

Dessutom utreder ministeriet om den största tillåtna massan för sexaxlade påhängsvagnskombinationer kan höjas från nuvarande 48 ton till 52 ton. Denna ändring förbättrar konkurrenskraften för de kombinationer som registrerats i Finland, i synnerhet när det gäller trafiken till Sverige.

Vid beredningen utreds hur de två nämnda höjningarna av maximimassan påverkar kostnaderna för underhåll av vägar och broar samt bedöms vilka effekter ändringen har på trafiksäkerheten och miljön. Dessutom bedöms konsekvenserna för transportkostnaderna och lastbilsmarknaden.

Förordningsändringen uppskattas bli färdig före utgången av 2016.

Ytterligare information:

Jorma Hörkkö, regeringsråd, KM, tfn 0295 34 2503

Juhani Puurunen, specialsakkunnig, Trafi, tfn 0295 34 5558