Glesare intervaller för besiktning av över 40 år gamla fordon som är i privat bruk

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.15
Pressmeddelande
Museifordons interiör, ratt (Bild: Shutterstock)
Museifordons interiör, ratt (Bild: Shutterstock)

Periodiska besiktningar av motordrivna fordon som är äldre än 40 år och som är i privat bruk blir färre: i fortsättningen är besiktningsintervallet två år. Dessutom införs för museifordon i privat bruk, oberoende av deras ålder, ett enhetligt besiktningsintervall på fyra år.

Alla museifordon i tillståndspliktig person- eller godstrafik ska i fortsättningen besiktas en gång om året på samma sätt som andra fordon i tillståndspliktig användning. Tidigare var intervallet för besiktning av museitaxibilar två eller fyra år beroende på det år då bilen togs i trafik.

I motsats till föreslaget i det utkast till förordning som varit ute på remiss ska periodisk besiktning av museifordon och av fordon i privat bruk som är äldre än 40 år inte slopas helt. Detta motiveras av trafiksäkerhetsskäl.

Inte heller den periodiska besiktningen av släpvagnar i kategori O2 slopas, trots att detta alternativ togs upp i förslaget under den första remissbehandlingen. Släpvagnar i kategori O2 ska fortfarande besiktas vartannat år.

I och med förordningen slopas dock bestämmelsen om försenad besiktning av släpvagnar i kategori O2. Tidigare antecknades det föregående kalenderåret som besiktningsår för en besiktning som var försenad och utfördes i januari-april. I fortsättningen ska anteckningen göras enligt den faktiska besiktningstidpunkten.

Statsrådet utfärdade den 19 december 2019 en förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon. Förordningen träder i kraft den 14 maj 2020. När förordningen träder i kraft upphävs och ersätts den gällande förordningen. Förordningen är en del av den andra fasen av reformen av besiktningslagstiftningen.

Mer information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter: @Wirensini