Förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse som televiseras sänds på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 9.30 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 9.45
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om en ändring av förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse som televiseras. Det föreslås att till förteckningen ska fogas de idrottsevenemang för kvinnor som motsvarar de idrottsevenemang för män som ingår i förteckningen.

Bestämmelser om förteckningen utfärdas genom förordning av statsrådet. Förteckningen omfattar de idrottsevenemang som ska televiseras i hela Finland så att en betydande del av allmänheten avgiftsfritt kan följa dem helt eller delvis som direkta eller som bandade sändningar.

Det föreslås att skyldigheten att sända evenemangen i direktsändning förtydligas bland annat så att de mest betydande evenemangen i de olympiska spelen ska sändas helt som direkta sändningar.

Uppdateringen av förteckningen ska också uppfylla kraven i EU-lagstiftningen. Kommissionens kriterier för ett evenemangs vikt för samhället är bland annat att grenen är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten, evenemanget har en specifik kulturell betydelse, landslaget deltar i det aktuella evenemanget och att evenemanget av tradition har sänts i fri television och har stor publik.

Genom uppdateringen av förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse tryggar man att tävlingar för kvinnor som är av samhällelig vikt kan ses på de avgiftsfria tv-kanalerna. Genom att precisera skyldigheten att förmedla evenemang i direktsändning säkerställer man att evenemang av samhällelig betydelse är tillgängliga för alla på lika villkor.

Det föreslås att den skyldighet att texta direktsändningar som ingår i förordningen ska tillämpas fullt ut från ingången av 2021. För Rundradions del betyder denna skyldighet att alla direktsändningar ska förses med textning med undantag för program där textning tekniskt sett inte är möjlig. Regionala nyheter är exempel på sådana program.

Genom att tillämpa skyldigheten att texta direktsändningar fullt ut främjar man möjligheterna för grupper med särskilda behov att följa direktsända tv-program.

I förordningen görs även de andra ändringar som direktivet om audiovisuella medietjänster förutsätter.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning löper ut den 12 november 2020. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 050 362 7906

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502