Förslag till säkerhetshöjande ändringar i sjöfartslagen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2021 11.52 | Publicerad på svenska 14.1.2021 kl. 14.43
Pressmeddelande
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till ändring av sjöfartslagen på remiss. De viktigaste ändringsförslagen har att göra med sjösäkerhet.

En totalreform av sjöfartslagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Det har visat sig, bland annat i samband med den praktiska övervakningen förra sommaren och efter att helt nya typer av farkoster har kommit ut på marknaden, att lagen behöver preciseras. Det förekommer också allt fler sommarevenemang av olika slag som ordnas på vattnet.

Det föreslås att Transport- och kommunikationsverket Traficom ska få större befogenheter att avbryta eller begränsa sjötrafiken på vattnet för att höja säkerheten vid evenemang som ordnas på vattnet. Ett vattenområde som omfattas av avbrott eller begränsningar kan till exempel vara ett visst vattenområde som ett evenemangs deltagare och publik har tillträde till och som ligger i närheten av ett hamnområde.

Det föreslås också att det ska göras preciseringar i lagen när det gäller bestämmelserna om kanaler, samt att de som rör sig med vissa farkoster ska kunna nekas tillträde till slusskanaler eller att deras tillträde till slusskanaler ska kunna begränsas av säkerhetsskäl. Förbudet eller begränsningen kan gälla till exempel genomfart med vattenskoter i äldre slusskanaler med starka strömmar.

Det föreslås i utkastet att det i lagen ska läggas till en möjlighet att bevilja undantag från föreskrifter som gäller utrustning och tillbehör för vissa farkosttyper avsedda för sport- eller fritidsverksamhet. Bestämmelsen är nödvändig på grund den snabba utvecklingen av nya farkoster. Sådana här nya farkoster är till exempel motoriserade surfbrädor som redan används i Finland och i fråga om vilka det i praktiken är omöjligt att uppfylla alla krav som ställs på utrustningen när de används.

Det föreslås också att virtuella säkerhetsanordningar ska läggas till i definitionen av sjösäkerhetsanordningar. Dessa ska främst användas temporärt på områden där det är svårt att upprätthålla fysiska säkerhetsanordningar. En vidgad definition främjar också automatiseringen av sjöfarten.

Vad händer härnäst?

Du kan lämna utlåtande om utkastet till lag på www.utlåtande.fi eller genom att sända utlåtandet per e-post till adressen [email protected]. Alla organisationer och privatpersoner kan lämna utlåtanden. Remisstiden går ut den 5 februari 2021.

Efter att remisstiden löpt ut fortsätter beredningen av lagändringen som tjänsteuppdrag.

Mer information:

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 040 544 9673

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175