Förslag om att överföra båtregistret till Trafi

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2014 13.46 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att förvaltningen av farkostregistret överförs från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket Trafi. I bakgrunden till lagförslaget finns en strävan att koncentrera registren över olika trafikmedel. Trafi svarar redan nu för flera register över olika trafikmedel.

Regeringen överlämnade den 20 mars en proposition till riksdagen med förslag till ny lag om farkostregistret.

Enligt den nya lagen ska Trafi ordna registreringsverksamheten och fatta registreringsbeslut. De biträdande tjänster som behövs för skötseln av registreringsverksamheten ska Trafi skaffa av offentliga eller privata sammanslutningar. De ska föra in uppgifter om farkosten och dess motor i registret samt framställa registreringsintyg och leverera dem till kunderna.

Genom att koncentrera registren över trafikmedel till Trafi kan man uppnå synergifördelar mellan olika trafikmedelsregister och göra registerföringen inom branschen tydligare för medborgarna och myndigheterna.

Den föreslagna lagen ändrar inte farkostregistrets syfte eller grunderna för registrering av farkoster och deras motorer. Avsikten är inte heller att medge några nya undantag från skyldigheten att registrera en farkost.

Överföringen av ansvaret för förvaltningen av farkostregistret leder inte till att medborgarna behöver omregistrera de farkoster som redan finns i registret. De nuvarande registreringsbevisen kommer att gälla som förut och inga nya bevis behöver skaffas.

Om riksdagen beslutar att överföra registret till Trafi sker inga stora ändringar i registreringsavgifterna. Det blir till exempel helt gratis att ändra tekniska registeruppgifter om bland annat motorn, medan avgiften för en första registrering höjs från 30 euro till 40 euro.

Trafi uppskattar att inkomsterna och utgifterna för förvaltningen av farkostregistret blir ungefär lika stora.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att riksdagen har godkänt den.

Ytterligare information:Laura Aho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2009