Förordningar med anknytning till informationssamhällsbalken ut på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2014 14.12 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.37
Nyhet
Lakikirja (Kuva:Rodeo)
Lakikirja (Kuva:Rodeo)

Beredningen av den nya lagstiftningen om elektronisk kommunikation, det vill säga informationssamhällsbalken, är på slutrakan. Riksdagen har godkänt innehållet i informationssamhällsbalken. Förordningarna med anknytning till lagen skickades ut på remiss den 22 oktober 2014.

Då informationssamhällsbalken träder i kraft i början av 2015 upphör de gamla lagarna, och de förordningar som grundar sig på dem, att gälla. De ändringar som görs i förordningarna är huvudsakligen lagtekniska.

Förordningarna omfattar bland annat användningen av frekvenser vid elektronisk kommunikation, televisions- och radioverksamhet, hastigheten för bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna samt minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade. I förordningarna regleras dessutom de avgifter som Kommunikationsverket tar ut.

I samband med att förordningarna ändras genomförs, med anledning av tidigare kommunikationspolitiska beslut, de ändringar som behövs för att byta användningsändamål för frekvensområdet 700 megahertz på det finländska fastlandet och på Åland. Detta är nödvändigt eftersom användningen av radiomikrofoner i frekvensområdet 700 megahertz upphör i slutet av 2016.

Beträffande bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna utvärderas ett eventuellt behov av att i framtiden öka hastigheten för internetförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna. Detta ingår dock inte i förordningsförslaget. Kommunikationsministeriet har bett Kommunikationsverket utreda nuläget för bredbandsförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna före utgången av november 2014 och att göra en lägesbedömning som sträcker sig fram till 2020.

Remisstiden löper ut den 1 november 2014.

Målet med informationssamhällsbalken är att säkerställa att högklassiga elektroniska kommunikationstjänster är tillgängliga i hela landet och att företagsverksamheten inom branschen är tydlig och rättvis. Målet med lagen är också att skapa sådana bestämmelser om elektronisk kommunikation som erbjuder förutsättningar för utveckling och innovationer inom finländsk kommunikationsteknik.

En exceptionellt omfattande skara representanter för olika intressentgrupper deltog i beredningen av informationssamhällsbalken.

Informationssamhällsbalken och de därtill hörande förordningarna ska i regel träda i kraft den 1 januari 2015.