Förnyad lagstiftning om elektronisk kommunikation i kraft i början av året

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2014 13.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Med informationssamhällsbalken som träder i kraft i början av nästa år säkerställer man att det i Finland finns funktionssäkra kommunikationsnät och att det inom elektronisk kommunikation tillhandahålls riksomfattande, grundläggande tjänster av hög kvalitet och till rimligt pris.

Regeringen godkände innehållet i den förnyade lagen om elektronisk kommunikation, informationssamhällsbalken, den 6 november 2014. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen fredagen den 7 november 2014 och att lagen i huvudsak träder i kraft den 1 januari 2015.

Pålitlig kvalitet och flexibilitet som mål

I medborgarnas vardag syns bestämmelserna i informationssamhällsbalken som förbättrat konsumentskydd och förbättrad datasäkerhet vid kommunikation. Inom branschen syns lagens verkningar som förenklade tillståndsarrangemang och rättvisare marknader.

För konsumentskyddets del kommer teleföretag och tjänsteleverantörer enligt lagen att gemensamt ansvara för produkter och tjänster som beställts och betalats med en mobiltelefon. Också bestämmelserna om värnandet av integritetsskyddet och informationssäkerheten blir mer omfattande. I framtiden kommer bestämmelserna om dataskydd och informationssäkerhet att gälla alla förmedlare av kommunikation, också tjänsteleverantörer av sociala medier.

Dessutom kommer informationssamhällsbalken att effektivera anslutningen till de samhällsomfattande tjänsterna via internet. Lagen förpliktar teleföretag att aktivare underrätta och erbjuda sina kunder om sina produkter som berör samhällsomfattade tjänster.

Informationssamhällsbalkens effekt inom branschen syns bland annat i ett förenklat koncessionssystem, då en betydande andel av besluten om beviljande av programtillstånd för radio och tv överförs till Kommunikationsverket. Frekvensområden för mobiltelefoni kommer i framtiden att utdelas genom auktion.

Genom informationssamhällsbalken effektiveras också övervakningen av hur företag med betydande inflytande på marknaden fastställer sina priser och Kommunikationsverket ges rätt att ingripa i prissättningen, om det uppstår konkurrensproblem.

Lagreformen om elektronisk kommunikationen grundar sig på regeringsprogrammet från 2011, enligt vilket regeringen ska stöda tillhandahållandet av digitala tjänster genom att förtydliga lagstiftningen om elektronisk kommunikation och tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster.

Informationssamhällsbalken har beretts undantagsvis öppet genom ett brett samarbete mellan myndigheterna och intressentgrupper.

Mer information om informationssamhällsbalkens ämneshelheter:

Tryggande av kontinuerlig elektronisk kommunikation: Timo Kievari, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2620

Reform av koncessionssystemet inom elektronisk kommunikation: Maaret Suomi, lagstiftningsråd, tfn 0295 34 2150 och Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2608

Främjande av konkurrens på kommunikationsmarknaderna, bestämmelser om företag med betydande inflytande på marknaden: Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 0295 34 2609

Bestämmelser om konsumentskydd och datasäkerhet vid kommunikation: Laura Tarhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2073

Bestämmelser om samhällsomfattande tjänster: Elina Thorström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2393