Förhandlingarna om de stora spårtrafikprojekten inleddes

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2019 11.04 | Publicerad på svenska 10.9.2019 kl. 11.11
Pressmeddelande
Helsingfors järnvägsstation (Bild: Yuru24/Shutterstock)
Helsingfors järnvägsstation (Bild: Yuru24/Shutterstock)

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 10 september 2019 de riktlinjer som kommunikationsminister Sanna Marin föreslog för att främja stora investeringar i spårtrafik.

I enlighet med finanspolitiska ministerutskottets beslut inleder kommunikationsministeriet förhandlingar om att bilda projektbolaget Entimmeståget till Åbo och projektbolaget Finlandsbanan. Förhandlingarna om investeringar i spårtrafikbolagen förs med kommuner och andra offentligt ägda sammanslutningar. Finansministeriet är med i förhandlingsgrupperna.

Projektbolagens ansvarsområde och uppgifter omfattar planeringen av projekten och finansieringen av planeringen tills projekten är klara för byggstart. Att delta i planeringsfasen och att medfinansiera planeringen binder inte parterna till att delta i byggfasen av projekten eller i finansieringen av byggandet.

Vid förhandlingarna behandlas utgångspunkterna för planeringen av spårtrafikprojekten. Till dem hör bland annat de av parterna prioriterade alternativen för spårsträckningen och den eftersträvade servicenivån. Vidare ska parterna behandla frågor som gäller att styra de fördelar för markanvändningen och fastighetsutvecklingen som följer av projektet jämte övriga fördelar eller intäkter till att genomföra projektet.

Kommunikationsministeriet har inlett en utredning och en jämförande studie om sträckningen av en snabbförbindelse österut från Helsingfors. Snabbförbindelsen österut främjas i samarbete med regionens aktörer. Beslut i frågan kan tas efter att utredningen är klar, vilket väntas vara på våren 2020.

Kommunikationsministeriet har vid budgetmanglingen föreslagit finansiering för de i regeringsprogrammet fastställda projekten för att förkorta restiden och förbättra kvaliteten på banavsnitten Seinäjoki-Vasa, Tammerfors-Jyväskylä och Tammerfors-Björneborg.

Projektbolag får andra ägare vid sidan av staten

En förutsättning för att bilda projektbolagen är att det förutom staten också finns andra ägare, alltså delägare, som drar nytta av projektet, såsom offentliga organ och offentligt ägda sammanslutningar. Projektbolagen kan också ha andra delägare under förutsättning att bolagets kvalificerade majoritet stannar i offentlig ägo.

När projektbolaget bildas ska staten äga minst 51 procent av det och de övriga delägarna ca 49 procent. Delägarna bör förbinda sig till att kapitalisera bolaget i ovan nämnda proportion så att kapitaliseringen täcker de uppskattade kostnaderna för den planering som behövs för byggberedskap samt andra kostnader som krävs för att driva ett projektbolag.

När delägaravtalen har godkänts är staten beredd att satsa kapital i projektbolagen enligt följande: Finlandsbanan 76,5 miljoner euro och Entimmeståget till Åbo 38,25 miljoner euro. De totala planeringskostnaderna för Finlandsbanan uppskattas uppgå till ca 150 miljoner euro. Återstoden av planeringskostnaderna för Entimmeståget till Åbo beräknas vara ca 75 miljoner euro.

Det är meningen att kommunikationsministeriet ska svara för ägarstyrningen av projektbolagen. Staten överlåter inte projektbolagen sin beslutanderätt i frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande.

Förhandlingsresultatet och delägaravtalen tas i ett senare skede upp till en särskild behandling i finanspolitiska ministerutskottet. Det är finanspolitiska ministerutskottet som fattar beslut om att godkänna förhandlingsresultatet och om att bilda bolagen.

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade dessutom att Nordiska Järnvägar Ab (Pohjolan Rautatiet Oy) inte bildar vare sig ett materiel- och ett fastighetsbolag för järnvägstrafik eller det planerade bolaget Rail Baltica.


Ytterligare upplysningar:

Sanna Marin, kommunikationsminister, via Pirita Ruokonen, specialmedarbetare, tfn 050 911 3099

Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007