Förhandlingarna om arrendeavtal för Saima kanal är på slutrakan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2008 11.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Målsättningen i förhandlingarna mellan Finland och Ryssland beträffande ett nytt arrendeavtal för Saima kanal är att de ska slutföras inom detta år. Regeringens finanspolitiska ministerutskott drog den 6 maj upp riktlinjerna för Finlands målsättning beträffande arrendets storlek och de ekonomiska verkningarna.

Finland och Ryssland är eniga om arrendets storlek. Enligt förslaget bestäms arrendet utgående från en fast basandel och en variabel arrendeandel, som baserar sig på mängden trafik genom kanalen. Däremot fortsätter man förhandla om det exaktare innehållet i arrendeartikeln.

Man uppskattar att det nya arrendet blir betydligt större än det nuvarande. Det årliga arrende finska staten för närvarande betalar för Saima kanal är cirka 290 000 euro. Arrendets storlek har sedan år 1963 granskats endast en gång, i det skede när rubeln blev en konvertibel valuta.

För att kanaltrafikens konkurrenskraft ska bevaras är avsikten inte att hela arrendehöjningen uppbärs av dem som använder kanalen. Då det nya arrendeavtalet träder i kraft kommer emellertid användarnas licensavgifter sannolikt att höjas från den nuvarande nivån. Det förhöjda arrendet träder i kraft tidigast år 2010.

Det nuvarande avtalet går ut år 2013. Officiella förhandlingar om ett nytt arrendeavtal har förts sedan september 2005. Arrendetiden i det nya avtalet föreslås vara 50 år.


Ytterligare information:
Finlands befullmäktigade för Saima kanal, kanslichef Harri Pursiainen,
tfn (09) 160 28389 eller 0500 787742