Förändringar inom trafik och kommunikation vid årsskiftet 2008–2009

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2008 11.16 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Farledsavgifterna sjunker

Farledsavgifternas enhetspriser sjunker från början av året med i medeltal 1,6 procent för alla typer av farkoster.

Vid sänkningen av farledsavgiften förändras inte grunderna för hur avgiften bestäms, som bland annat är antalet fartygsbesök, fartygets nettotonnage och dess isklass.

Den högsta farledsavgiften för ett fartygsbesök är 98 400 euro. Den högsta farledsavgiften för ett passagerarfartyg är emellertid 29 620 euro och för ett kryssningsfartyg 40 640 euro.


Televisionsavgiften höjs

Televisionsavgiften höjs med 4,1 procent. Den nya årsavgiften är 224,30 euro.

Den som så önskar kan betala televisionsavgiften månadsvis och då är månadsavgiften 19,35 euro. Man kan också fortsättningsvis betala televisionsavgiften i perioder på ett halvt år (112,85 euro) eller på tre månader (57,10 euro).

Med televisionsavgiften finansieras verksamheten vid Rundradion Ab.


Hushållsavdrag för arbeten inom informations- och kommunikationsteknik

Installations-, underhålls- och informationstjänster som gäller apparater, program, dataskydd och datakommunikation inom informations- och kommunikationstekniken berättigar till hushållsavdrag från början av skatteår 2009.

Arbeten som i fortsättningen berättigar till hushållsavdrag är till exempel installation och underhåll av digitalbox eller antenn samt installation och ibruktagande av datakommunikationsförbindelser, så som bredband.

Hushållsavdraget stiger till högst 3000 euro per år. Avdraget beviljas till den del de avdragsbara kostnaderna överstiger 100 euro.


Nya märken för parkering och hastighetsbegränsningar

Ett informationsmärke för takförsedd parkering tas i Finland i bruk från början av år 2009. Ett motsvarande informationsmärke är i bruk också på andra håll i Europa.

Från början av året är det möjligt att placera ett märke för hastighetsbegränsning ovanför körfälten. Då gäller begränsningen endast ifrågavarande körfält.

Dessutom förenhetligas de föränderliga skyltar som informerar om parkeringssituationen i parkeringshallar och -hus (till exempel FULLT / LEDIGT / antalet lediga platser). Informationsskyltar som avviker från kraven i förordningen får emellertid användas till slutet av år 2013.