Flexiblare postverksamhet genom lagreform

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2015 15.19 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet lätta på regleringen och inlett ett projekt för att reformera postlagen. Målet är en postlag som är flexiblare i en föränderlig verksamhetsomgivning.

Syftet med lagreformen är att avveckla eventuella hinder för nya potentiella postföretag att komma in på marknaden och att lätta på den administrativa bördan inom postverksamheten. Reformen ger tillgång till pålitliga och mångsidiga posttjänster.

Lagprojektet genomförs i två skeden. I det första skedet ska koncessionerna enligt den gällande postlagen ersättas med anmälningsplikt, och i det andra skedet genomförs en totalrevision av postlagen.

Det första skedet, dvs. propositionen om avveckling av posttillståndssystemet är på remiss. Tidsfristen för utlåtandena är 2 november 2015. Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2016.

I propositionen föreslås att postverksamhet som gäller brevförsändelser kan inledas efter en anmälan till Kommunikationsverket med de uppgifter som krävs för tillsynen och en beskrivning av verksamheten. Förändringar i och eventuell nedläggning av verksamheten ska också meddelas omedelbart.

Kommunikationsverket ska föra en offentlig förteckning över aktörer som lämnat in anmälan. Förpliktelserna i de nuvarande postkoncessionerna om att ordna adressändrings- och utdelningsavbrottstjänster samt om postföretags identifierbara anteckningar ska inkluderas i den nya postlagen.

Totalrevisionen av postlagen genomförs i det andra skedet. Arbetet inleds i januari 2016. Totalrevisionen inbegriper de förändringar som gäller till exempel öppnandet av postnummerdatalager och överlåtandet av adressregisteruppgifter till andra aktörer. Postnummer- och adressregisterarbetsgrupperna har redan utfört preliminärt arbete för dessa förändringars del.

I det andra skedet ska man dessutom utvärdera till exempel tillgången till postutdelningsnätet och omfattningen av de samhällsomfattande tjänsterna.

Ytterligare information
Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2021