Fler utsläppssnåla fordon på Finlands vägar – EU-direktivet genomförs i augusti

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.15 | Publicerad på svenska 15.7.2021 kl. 17.31
Pressmeddelande
Elbussar på laddning. (Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency)
Elbussar på laddning. (Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Republikens president stadfäste lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster den 15 juli 2021. Enligt lagen måste en viss andel av kommunernas och statens nya upphandlingar utgöras av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. Lagen träder i kraft den 2 augusti 2021. 

Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon. Lagen gäller fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner, staten och församlingar, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Genom lagen regleras dessutom upphandlingar som görs genom koncession.

- De offentliga transporterna kommer att bli utsläppssnåla redan under de närmaste åren, när en betydande del av den trafik som staten och kommunerna upphandlar drivs med el eller gas. Vid beredningen av lagen har vi beaktat de regionala skillnaderna till exempel när det gäller tillgången till laddningsinfrastruktur. Lagstiftningen stöder EU:s mål att vara klimatneutral 2050 och är en del av regeringens program för fossilfria transporter, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den regionala rättvisan har beaktats i lagen. När det gäller kommunerna har minimiandelen miljövänliga upphandlingar graderats kommunvis beroende på avstånd, regionernas ekonomiska beredskap och tillgången till laddningspunkter. I södra delen av landet har kommunerna strängare krav än i norr. Dessutom finns det strängare krav på 17 stora städer. Dessa städer är Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Lagen ersätter lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon.

Indelning av kraven i tre grupper enligt fordonskategori

Minimikraven för upphandling av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon indelas i tre grupper enligt fordonskategori, dvs. personbilar och lätta nyttofordon, lastbilar och bussar. Förpliktelserna är olika under två upphandlingsperioder, dvs. 2.8.2021-2025 och 2026-2030.

Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar eller hyrköper ett fordon eller upphandlar vissa transporttjänster. Bestämmelserna gäller nya upphandlingar.

1. Personbilar och lätta nyttofordon - andelen elbilar ökar

• Enligt direktivet ska Finland under vardera upphandlingsperioden se till att 38,5 procent av de upphandlade person- och paketbilarna är miljövänliga.

• Under den första upphandlingsperioden betraktas personbilar och lätta nyttofordon vars utsläpp är högst 50 CO2 g/km, dvs. laddhybridbilar eller renodlade elbilar, som miljövänliga.

• Under den andra upphandlingsperioden anses personbilar och lätta nyttofordon vars utsläpp är 0 CO2 g/km, dvs. renodlade elbilar, vara miljövänliga.  

• Kommuner i olika landskap har olika minimiandelar.

2. Lastbilar - ett miljövänligt fordon drivs med biodrivmedel, el, gas eller väte

• Enligt direktivet ska Finland se till att 9 procent av de upphandlade lastbilarna under den första upphandlingsperioden och 15 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga.

• Som ren lastbil betraktas en bil som drivs med alternativa bränslen, dvs. biodrivmedel, el, gas eller väte.  

• Kommuner i olika landskap har olika minimiandelar.

3. Bussar - fler renodlade elbussar

• Enligt direktivet ska Finland se till att 41 procent av de upphandlade bussarna under den första upphandlingsperioden och 59 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga.

• Kraven gäller endast bussar i lokaltrafik.

• Med miljövänlig buss avses ett fordon som drivs med alternativa bränslen såsom el, väte, gas eller biobränsle.

• Hälften av de miljövänliga bussarna bör under vardera upphandlingsperioden vara renodlade elbussar, dvs. 20,5 procent under den första perioden och 29,5 procent under den andra perioden. Detta mål är graderat med beaktande av de regionala skillnaderna.

Vilka fordon omfattas inte av direktivet?

Lagen gäller inte bussar i fjärrtrafik, jordbruks- och skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga fordon. Regleringen tillämpas inte till exempel på utryckningsfordon, militärfordon och fordon på byggarbetsplatser. Dessutom gäller kraven inte fordon i kategori M1 avsedda för rullstolsanvändare.

Vad händer härnäst?

Lagen träder i kraft den 2 augusti 2021 samtidigt som skyldigheterna i direktivet. Lagen gäller upphandling där upphandlingsförfarandet inleds efter att lagen har trätt i kraft.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen. Tillsynen baserar sig på de annonser i efterhand som upphandlingslagstiftningen förutsätter.

Ytterligare information:

Pinja Oksanen, överinspektör, tfn 0295 342 182, pinja.oksanen(at)lvm.fi

Maria Hyvönen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 090, maria.hyvonen(at)lvm.fi