Finlands lagstiftning om lätta bilar får anmärkning av EU-kommissionen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2019 14.05 | Publicerad på svenska 28.8.2019 kl. 14.16
Pressmeddelande
Bilar (Bild: Shutterstock)
Bilar (Bild: Shutterstock)

Europeiska kommissionen gav Finland den 1 augusti 2019 en anmärkning om landets lagstiftning om lätta bilar. Bestämmelserna är avsedda att träda i kraft vid ingången av november.

Innehållet i den anmärkning som kommissionen gav i augusti är i stor utsträckning identiskt med den anmärkning som Finland fick redan under beredningen av lagen om lätta bilar. Enligt anmärkningen uppfyller de föreslagna lagändringarna inte kraven i unionslagstiftningen, särskilt i fråga om unionens bestämmelser om körkort.

Kommissionen anser att definitionen av jord- och skogsbrukstraktorer i EU:s körkortsdirektiv inte kan tillämpas på lätta bilar utan att man i stället ska tillämpa definitionen av motorfordon. Således kan det enligt kommissionen inte föreskrivas på nationell nivå att lätta bilar får framföras enligt kraven för mopedbilskörkort (körkortskategori AM) och att den nedre åldersgränsen för förare är 15 år.

Kommissionen konstaterar att ett mopedbilskörkort enligt körkortsdirektivet ger rätt att framföra lätta fyrhjulingar , för vilka det i EU-lagstiftningen föreskrivs bl.a. om den största tillåtna massan och den största konstruktiva hastigheten. I den föreslagna finska lagstiftningen överskrider lätta bilar gränserna i direktivet, vilket innebär att en innehavare av ett mopedbilskörkort inte ska ha rätt framföra en lätt bil.

Andra orsaker till oro som lades fram i kommissionens anmärkning var trafiksäkerheten, eventuella miljöproblem och en snedvridning av marknaden.

I anmärkningen ansågs det att en ung person som framför en lätt bil och som innehar ett mopedbilskörkort är en kombination som kan innebära allvarliga säkerhetsrisker för trafikanter i utsatt ställning, till exempel småbarn, fotgängare, cyklister och djur.

Även det faktum att hastigheten för lätta bilar begränsas genom en elektronisk anordning anses vara en osäker lösning både för trafiksäkerheten och för fordonens avgasutsläpp.

Presidenten stadfäste lagarna om lätta bilar den 18 januari 2019. Lagarna och de förordningar och föreskrifter som är under beredning är avsedda att träda i kraft den 1 november 2019. Kommissionens anmärkning hindrar inte lagarna från att träda i kraft, men om anmärkningen inte följs kan det leda till att kommissionen initierar ett överträdelseförfarande.

Författningarna om lätta bilar avses ge 15-åringar rätt att med mopedbilskörkort (AM 121) framföra en lätt bil som tillhör fordonskategori T och vars största tillåtna hastighet är begränsad till högst 60 kilometer i timmen. Den lätta bilen ska vara konverterad från en personbil och den ska ha genomgått ändringsbesiktning. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga.

Mer information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @WirenSini