Finländarna skulle hellre betala skatt för att använda bil än för att köpa bil

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.7.2013 9.30 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Enligt den medborgarenkät som kommunikationsministeriet låtit göra skulle finländarna hellre betala för att röra sig med bil än för att köpa och äga en. Många stöder även att prissättningen skulle variera regionalt.

De som svarat på enkäten anser att den nuvarande beskattningen av fordon är orättvis. Hela 57 procent anser att man borde övergå från den nuvarande beskattningen av bilar till att beskatta bilanvändningen mer än tidigare.

Medborgarenkäten är en del av arbetet i den arbetsgrupp som tillsatts av kommunikationsministeriet för att utreda framtida trafiklösningar. Arbetsgruppen, som leds av Jorma Ollila, försöker hitta nya modeller för hur man i framtiden kan avgiftsbelägga trafiken på ett intelligent och rättvist sätt.

- Genom enkäten fokuserade vi på att klarlägga finländarnas uppfattningar speciellt om den så kallade kilometeravgiftsmodellen, som går ut på att trafikbeskattningen helt grundar sig på hur mycket bilen används. Utgående från enkäten verkar finländarna anse att den här modellen är en bättre lösning än nuvarande beskattningsmodell, berättar trafikråd Tuomo Suvanto som är arbetsgruppens sekreterare.

Kilometeravgifter enligt utbudet på kollektivtrafik

Nästan 80 procent av dem som svarade på enkäten ansåg att det borde vara billigare att använda bil i regioner där det inte finns några alternativ till personbil, till exempel för att det saknas kollektivtrafik.

Enligt en klar majoritet borde avgifterna dessutom vara högre i livligt trafikerade områden. Denna modell får starkt stöd i landsbygdskommuner och tätt bebodda kommuner, men även i städerna får detta alternativ ett stöd på nästan 60 procent.

- Inom Nyland varierar åsikterna tydligt när det gäller prissättning enligt trängsel. I Helsingfors grannkommuner är det bara 33 procent som stöder en sådan prissättning, medan 56 procent ställer sig positiva till det i Helsingfors, påpekar Suvanto.

Två av tre svarande tror att avgifter som baserar sig på användningen skulle påverka var, när och hur mycket vi använder bil. Det är särskilt de som kör lite som tror att kilometeravgiften skulle ha en effekt.

- Folk verkar förhålla sig till idén om kilometeravgift utgående från sin egen situation och sina egna behov. De tror att avgifterna allmänt skulle ha en styrande effekt, men tror inte att de själva skulle påverkas. Det här gäller särskilt dem som kör bil mycket, konstaterar Suvanto.

För att genomföra kilometeravgiftsmodellen skulle det krävas ett uppföljningssystem för hur fordonen rör sig och det är finländarna delvis mycket skeptiska till. Kilometeravgiften skulle förutsätta att skattemyndigheten får information om hur många kilometer man kört.

Omkring hälften av de svarande är negativa till en uppföljning av hur fordon rör sig. Trots misstankarna anser 45 procent att kilometeravgiftsmodellen är ett bättre alternativ än den nuvarande bil- och fordonsskatten. En tredjedel av de svarande anser att modellen skulle vara sämre än den nuvarande skatten. En femtedel av de svarande tog inte ställning i frågan.

Medborgarenkäten om framtidens trafik genomfördes av Taloustutkimus Oy. Drygt ettusen finländare svarade på enkäten i början av juni 2013.

Ytterligare information:

Tuomo Suvanto, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn. 040 505 9308
Aki Luoto, konsult, Strafica Oy, tfn. 044 427 2044