Finland söker EU-stöd för Helsingfors bangård och Centrumslingan

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2015 11.20 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Finland söker sammanlagt 133,7 miljoner euro EU-stöd för att förbättra landets järnvägar och sjövägar. Stödet söks från Europeiska unionens anslag för utveckling av ett transeuropeiskt transportnät (TEN-T).

Regeringen har beslutat att genomföra den planerade förbättringen av Helsingfors bangård. Regeringen har redan tidigare fattat ett politiskt beslut om de övriga projekten i ansökan. Finanspolitiska ministerutskottet fattade den 9 januari ett principbeslut om Centrumslingan.

I syfte att effektivisera trafiken på Helsingfors bangård söks 3 miljoner euro för planering och 10,8 miljoner euro för genomförande av projektet. Projektets kostnadskalkyl uppgår till 61 miljoner euro.

Vad gäller Centrumslingan söks 12,16 miljoner euro för planering och 66,8 miljoner euro för byggande av järnvägen. Centrumslingan är en stadsbana för lokaltåg i en tunnel under Helsingfors centrum. Tack vare Centrumslingan blir järnvägstrafiken effektivare på ett mycket stort område. Punktligheten och tillförlitligheten förbättras både i fjärrtrafiken och i närtrafiken. Centrumslingan ökar smidigheten i pendeltrafiken i hela södra Finland. Kostnadskalkylen för Centrumslingan är 956 miljoner euro enligt kostnadsnivån för år 2020. Staten deltar i byggkostnaderna med en andel på 80 procent.

De två spårprojekten gynnar inte bara trafiken och transporterna, utan har dessutom en betydande inverkan på ekonomin och sysselsättningen.


Minister Risikko: Tågtrafiken måste utvecklas som en helhet

Trafik- och kommunminister Paula Risikko är glad över att tågtrafiken på Helsingfors bangård effektiviseras och servicenivån därigenom höjs.

- En förbättring av Helsingfors bangård är nödvändig med tanke på utvecklingen av tågtrafiken i hela Finland. Jag är mycket nöjd över att regeringen nu ser tågtrafiken som en helhet. Jag har upprepade gånger fört fram det faktum att Centrumslingan allena inte löser alla problem i tågtrafiken i Helsingforsregionen, utan att den största nyttan dras i synergi med andra banprojekt, konstaterar Risikko.


Stöd söks även för andra infrastrukturprojekt

TEN-T-stöd söks även för följande projekt: 1,15 miljoner euro för planering av ett extra spår västerut i Mellersta Böle och 8,4 miljoner euro för byggande av spåret, 30,7 miljoner euro för den första byggfasen av kapacitetsökningen på banavsnittet Böle-Riihimäki och för byggande av ett nytt triangelspår i Riihimäki samt 700 000 euro för planering av farleden till Nordsjö.

Dessutom deltar finska staten i sex internationella projekt, för vilka det sökta stödbeloppet uppgår till c. sju miljoner euro. Dessa projekt gäller bland annat intelligenta transportsystem, hantering av störningar i vägtrafiken och sjötrafikkontroll.

Stöd söks förutom av staten även av andra projektoperatörer.

Enligt kommissionens preliminära uppskattning fattas beslut om TEN-T-stöd i juli 2015.

Under sin tid som EU-medlem har Finland under åren 1995-2014 fått sammanlagt ca 317 miljoner euro i TEN-T-stöd, vilket motsvarar ungefär 16 miljoner euro per år.

Det transeuropeiska transportnätet TEN-T omfattar vägar, järnvägar, inre vattenvägar, flygplatser och sjötransporter i Europeiska unionen. Det övergripande målet är att främja EU:s inre marknad, den regionala jämlikheten samt ett hållbart transportsystem. Ett viktigt mål är också att förbättra den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen.

Ytterligare information
Juuso Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 050 574 1504
Lassi Hilska, trafikråd, tfn 0295 34 2497