Finland söker en ambitiös lösning för att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2020 8.03 | Publicerad på svenska 16.11.2020 kl. 17.23
Pressmeddelande
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) sammanträder den 16-20 november. Den viktigaste frågan vid distansmötet är åtgärder på kort sikt för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten.

Vid mötet har man också för avsikt att besluta om förbud mot användning av tung brännolja (Heavy Fuel Oil, HFO) och mot användning av den som bränsle vid framdrivning av fartyg i arktiska havsområden. Dessutom förhandlar länderna på initiativ av sjöfartsbranschens intresseorganisationer om att ta ut en obligatorisk bränsleavgift till en forsknings- och innovationsfond, som ska stödja utsläppssnål sjöfart.

Bindande regler eftersträvas

Finlands mål är att mötet ska resultera i bindande regler för minskning av växthusgasutsläppen från sjöfarten på kort sikt. Det brådskar med ett beslut, eftersom avsikten är att reglerna ska träda i kraft senast vid ingången av år 2023. Reglerna ska skrivas in i MARPOL-konventionen. I konventionen föreslås ändringar som kräver att fartygen förbättrar sin energieffektivitet med tekniska medel, såsom rotorsegel och kolintensitet, som minskar t.ex. genom sänkt fartygshastighet. Vid mötet kommer man för första gången att utforma ett internationellt bindande regelverk för minskning av växthusgasutsläppen från befintliga fartyg. Finland understöder ett effektivt genomförande av reglerna.

Finlands centrala mål är att säkerställa att de tekniska korrigeringsfaktorer och andra specialkrav i fråga om isförstärkta fartyg och de för utrikeshandeln viktiga fartygen av ro-ro- och ro-pax-typ beaktas i de internationellt förpliktande ändringarna av MARPOL-konventionen.

Högre mål behövs

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s initiala strategi för att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfarten antogs våren 2018. Enligt den är målet att växthusgasutsläpp från all internationell sjöfart ska börja minska så snart som möjligt och att de totala årliga utsläppen ska minska med minst 50 procent fram till 2050 jämfört med nivån 2008, för att också klimatmålen i Parisavtalet ska nås.

Finland understöder en höjning av målen, eftersom utsläppen från sjöfarten ökar. Enligt IMO:s fjärde växthusgasundersökning, som blev klar i juli 2020, uppgick koldioxidutsläppen från sjöfarten i hela världen 2018 till cirka 1056 miljoner ton, dvs. knappt tre procent av hela världens utsläpp.

Cronaviruspandemin har påverkat den internationella sjöfartssektorn och minskat i synnerhet passagerartrafiken och därmed utsläppen från sjöfarten. Sjöfarten förväntas dock återhämta sig inom några år. Beroende på världsekonomin och energimarknaden beräknas utsläppen från den internationella sjöfarten att öka med 90-130 procent från 2008 års nivå fram till 2050, om utsläppen inte minskas effektivt.

Forskningsfond planeras

Inrättandet av en forskningsfond understöds av Finland på vissa villkor. Finland understöder att det till en sådan fond tas ut en högre avgift per ton bränsle än vad som föreslagits för att utsläppsminskningsmålen ska kunna uppnås.

Finland fortsätter också att understöda förbudet mot användning av tung brännolja och mot framdrivning av fartyg med den som bränsle i arktiska havsområden. Finlands mål har varit ett så omfattande, tydligt och snabbt genomförbart förbud som möjligt.

Avsikten var att det 75:e mötet för kommittén för skydd av den marina miljön skulle hållas i mars 2020, men det flyttades till november på grund av coronapandemin. Vid IMO:s möten eftersträvas samförstånd mellan alla stater. Syftet med detta är att säkerställa att alla följer gemensamt överenskomna regler.

Vad händer härnäst?

I mötet deltar representanter för kommunikationsministeriet, miljöministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Meteorologiska institutet. Vid mötet i november är avsikten att fatta preliminära beslut som ska fastställas vid följande möte sommaren 2021.

Vid kommunikationsministeriet bereds ett principbeslut om minskning av utsläpp från transporter till sjöss och på inre vattenvägar, som ska styra det internationella påverkansarbetet och fastställa riktlinjer för minskningen av utsläpp också i Finland. Avsikten är att utkastet till principbeslut ska sändas på remiss i slutet av året.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn +358 50 382 7101, [email protected], Twitter @PaiviAntikainen

Eero Hokkanen, specialsakkunnig, tfn +358 50 476 0401, [email protected], Twitter @eerohokkanen