Finland observatörsmedlem i allians för europeiska språkmodeller

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 13.43 | Publicerad på svenska 10.5.2024 kl. 12.38
Pressmeddelande
Nainen käyttää tietokonetta kotona keittiön pöydän ääressä.
En kvinna använder en dator. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Statsrådet lämnade den 8 maj 2024 en U-skrivelse till riksdagen där det föreslår att Finland som observatör ska ansluta sig till alliansen för språkteknologi inom det europeiska konsortiet för digital infrastruktur (Alliance for Language Technologies EDIC, ALT-EDIC).

ALT-EDIC, som lyder under EU, utvecklar en gemensam europeisk språkteknologiinfrastruktur. Infrastrukturen är avsedd särskilt för stora språkmodeller, det vill säga för AI-applikationer som producerar text. Syftet med alliansen är att förbättra tillgången till europeisk språkdata, upprätthålla Europas språkliga mångfald och stärka Europas konkurrenskraft.

Som observatör har Finland möjlighet att delta i alliansens generalförsamlingar utan rösträtt och delta i evenemang som ordnas. Finland strävar senare efter ett egentligt medlemskap, om finansieringen av medlemsavgifterna säkerställs.

Genom att ansluta sig till alliansen strävar Finland efter att stödja den språkliga och kulturella mångfalden i Europa. Till detta hör i synnerhet att stärka ställningen för finska och svenska samt för de minoritetsspråk som talas i Finland vid utvecklandet av språkteknologier. Finland strävar också efter att stödja europeisk teknisk spetskompetens.

Statsrådet understöder samarbete mellan EU:s medlemsstater inom alliansen för språkteknologi. Finland är en föregångare inom forskning och utveckling av stora språkmodeller samt inom högpresterande datorsystem. Det ger goda utgångspunkter i den internationella konkurrensen. Det ligger i Finlands intresse att ansluta sig till alliansen.

Som en del av programmet för ett digitalt decennium 2030 offentliggjorde EU europeiska konsortier för digital infrastruktur (European Digital Infrastructure Consortium, EDIC). Med hjälp av konsortierna strävar man efter att påskynda och förenkla multinationella europeiska projekt, vilket stöder uppnåendet av EU:s digitaliseringsmål. ALT-EDIC grundades den 1 februari 2024 och EU:s medlemsländer har omfattande anslutit sig till alliansen.

Vad händer härnäst?

När Finland ansluter sig till alliansen inleds också den nationella organiseringen kring ALT-EDIC-arbetet.

Mer information:

Tomi Paavola, specialsakkunnig, tomi.paavola(a)gov.fi, tfn 0295 342 089