Finland fick rekordstor EU-finansiering till ett belopp av 80,78 miljoner euro för flera trafikprojekt

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 10.30 | Publicerad på svenska 14.7.2022 kl. 8.19
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Finland hade framgång i ansökan om EU-finansiering. EU beviljade nio projekt i Finland finansiering ur programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa. Finansiering beviljades för projekt i anslutning till spårtrafik och hamnar. Både statliga akörers och andra aktörers projekt finns med.

Transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) förordade den 21 juni 2021 att finansiering ska beviljas. Europeiska kommissionen beviljade finansiering på sammanlagt 5,8 miljarder euro, av vilka 2,48 miljarder euro beviljades i de allmänna anslagens andel. En del av finansieringsbesluten fattades redan den 7 april 2022. Under ansökningsomgången 2021 fick flera projekt i Finland stöd på sammanlagt 101,9 miljoner euro. Kommissionen strävar efter att finansiera projekt som är välplanerade och genomförbara.

- Finland hade rekordstor framgång när finansieringen ansöktes. Det är tack vare ansökningarnas höga kvalitet som vi kan förbättra Finlands konkurrenskraft genom att utveckla spår- och hamntrafiken, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Genom CEF-programmet stöds transportprojekt inom TEN-T-nätet. Transeuropeiska TEN-T länkar samman järnvägar, insjörutter, vägar, sjö- och flygförbindelser till ett enda transportnät. Finansiering beviljades för projekt inom både stomnätet och det övergripande nätet. Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) finansierar genomförandet av TEN-T-nätet i enlighet med TEN-T-förordningen och CEF-förordningen.

Finansiering för spårtrafik och hamnar

Byggandet av dubbelspåret på sträckan Kuppis-Åbo och bangården i Åbo

För byggandet av dubbelspåret på sträckan Kuppis-Åbo och bangården i Åbo beviljades stöd på 22,98 miljoner euro. Summan fördelas jämnt mellan Trafikledsverket och Åbo stad. Projektet är en del av byggandet av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Avsikten med stödprojektet är att möjliggöra betydande tillväxt i persontrafiken genom en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo, samordna persontrafiken med godstrafiken samt underlätta utvecklandet av närtrafiken i Åboregionen.

Planering av byggandet av en bangård för persontrafik i Tammerfors

Finansiering på 6,26 miljoner euro beviljades för att planera byggandet av en bangård för persontrafik i Tammerfors. Trafikledsverket fick 5,38 miljoner euro, Tammerfors stad 0,8 miljoner euro och VR 0,08 miljoner euro. Järnvägsstationen i Tammerfors är en viktig knutpunkt för transport. De förbindelser i det övergripande nätet som knyts samman vid Tammerfors järnvägsstation gynnas i hög grad av att denna knutpunkt utvecklas.

Smidigare tågtrafik mellan Tammerfors och Jyväskylä

Trafikledsverket beviljades finansiering på 3,23 miljoner euro för att utveckla banan på sträckan Tammerfors-Jyväskylä. Avsikten med planeringsprojektet är att göra spårtrafiken smidigare och punktligare med beaktande av miljön samt minska banans känslighet för störningar på sträckan Tammerfors-Jyväskylä. Ett ytterligare syfte är att projektet ska göra resorna inom persontrafiken snabbare och säkerställa att banavsnittets kapacitet är tillräcklig genom att trafikplatserna utvecklas.

Utveckling av trafikplatserna på banavsnittet Uleåborg-Kontiomäki

Trafikledsverket beviljades 7,25 miljoner euro för att utveckla trafikplatserna på sträckan Uleåborg-Kontiomäki. Användningsgraden för kapaciteten på banavsnittet Uleåborg-Kontiomäki är hög på grund av det långa avståndet mellan trafikplatserna, och av den anledningen är banavsnittet känsligt för störningar och tågvolymen kan inte längre ökas i betydande grad. I projektet för att utveckla banavsnittet Uleåborg-Kontiomäki ingår bland annat byggandet av fyra nya långa trafikplatser och en förlängning av trafikplatsen i Utajärvi.

Fördjupning av havsfarleden i Ajos i Kemi och förbättring av hamninfrastrukturen

För projektet för att utveckla hamnen i Kemi beviljades 26,12 miljoner euro i stöd. Trafikledsverket fick 12,54 miljoner euro och Kemi hamn 13,59 miljoner euro. Projektet gör sjöförbindelserna i hamnen säkrare genom att havsfarleden till Ajos i Kemi fördjupas och utvidgas. Utöver muddringsarbeten ska projektet förbättra hamninfrastrukturen i hamnen. Projektet möjliggör effektivare drift på ett farledsdjup på 12 meter och gör det möjligt för större, fullastade fartyg att ankomma till hamnen samt förebygger anhopningar vid hamnen.

Kommissionen beviljade finansiering även för andra aktörers ansökningar samt inom stomnätet och det övergripande nätet. Genom hamnprojekten ska infrastrukturen förbättras och nödvändiga miljöinvesteringar göras. Projektet Twinport V i Helsingfors hamn och Tallinns hamn beviljades 6,8 miljoner euro, projektet Power-4-Future i Karleby hamn beviljades tre miljoner euro, projektet Quays2Solutions i Björneborgs hamn beviljades 7,5 miljoner euro samt projektet Baltic comp i Raumo hamn och Ystad hamn beviljades 2,08 miljoner euro.

En del finländska projekt beviljades inte finansiering

Trots goda bedömningar beviljades en del finländska projekt inte finansiering. Kommissionen fick ett stort antal ansökningar i förhållande till budgeten. Då blir sannolikheten att bra projekt inte beviljas finansiering större. Sammanlagt lämnades 484 ansökningar om finansiering in. Av dessa lämnades 317 till den allmänna ansökan och 82 till sammanhållningsfondens ansökan. Sammanlagt söktes 14,6 miljarder euro i finansiering. Av projekten valdes 103 som ska finansieras med medel ur de allmänna anslagen och 32 projekt som ska finansieras genom finansieringen för sammanhållningsländerna[031] . Särskilt i fråga om det anslag som riktas till stomnätet fick ansökningsomgången väldigt många ansökningar. Projekt som finansieras av staten och som inte beviljades finansiering är förbättringen av vägförbindelsen mellan Nådendal och Reso, den andra fasen av banprojektet Helsingfors-Riihimäki, förbättringen av den planskilda anslutningen vid Paimenportti som leder till hamnen i Kotka, Suomi-rata Oy:s projekt Flygbanan och projektet NEXT ITS Digital Corridor.

När Transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa sammanträdde lade Finland ned sin röst vid omröstningen om resultatet av ansökan. Finland anser att bedömningsprocessen för ansökningarna bör vara transparentare och konsekventare. Till exempel avslogs ansökan om finansiering för projektet Flygbanan utan konsekventa motiveringar. I kommittén betonade Finland att detta är problematiskt.

Vad händer härnäst?

Kommissionen ingår avtal om utbetalning av stöd med varje sökande senast vid utgången av 2022. Kommissionen öppnar nästa ansökan om CEF-finansiering i september 2022. Även projekt som inte beviljats finansiering kan ansöka om finansiering på nytt i samband med höstens ansökan.

Mer information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn 358 50 3727062, [email protected]

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 0400 593 706, [email protected]

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, [email protected]