Finland får en trafiksäkerhetsstrategi som omfattar alla transportslag

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 11.35
Pressmeddelande
Flygplanet förbereds för avresa på Kemi flygplats. (Foto: Shutterstock)
Flygplanet förbereds för avresa på Kemi flygplats. (Foto: Shutterstock)

Det är kommunikationsministeriet som svarar för beredningen av strategin. I arbetet granskas säkerheten inom samtliga transportsätt.

"Trafikolyckor orsakar både mänskliga och materiella förluster. Varje olycka och varje dödsfall i trafiken är för mycket. Jag förväntar mig att det arbete som nu inleds ger oss effektiva och verkningsfulla metoder för att förbättra trafiksäkerheten", säger kommunikationsminister Sanna Marin

Begreppet trafiksäkerhet uppfattas ofta endast som vägtrafiksäkerhet. I den kommande strategin ska trafiksäkerheten granskas mer ingående, så att den omfattar alla transportsätt.

Avsikten är att förbättra trafiksäkerheten på ett övergripande sätt. Strategin innefattar inte bara säkerheten inom vägtrafiken utan också inom järnvägs- och sjötrafiken samt luftfarten. I strategin granskas dessutom konsekvenserna av digitaliserade transporter och av trafikbeteendet.

Säkerheten i transportinfrastrukturen behandlas också som en del av det pågående arbetet med en riksomfattande trafiksystemplan. Arbetet samordnas med beredningen av den nu aktuella trafiksäkerhetsstrategin.

Vad innebär en trafiksäkerhetsstrategi?

Trafiksäkerhetsstrategin är en plan för att förebygga och minska trafikolyckor.

Bakom strategin ligger regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering och EU:s mål för trafiksäkerheten. Avsikten är att svara på EU:s nollvision om att antalet dödsfall i trafiken 2050 ska vara noll. Målet är alltså att senast 2050 nå en situation där ingen dör i vägtrafiken i EU-länderna.

Transportministrarna i EU-länderna har också satt som mål att antalet skadade i trafiken ska halveras mellan 2020 och 2030.

I Finland har det riksomfattande säkerhetsarbetet inom vägtrafiken styrts genom säkerhetsplaner för vägtrafiken och statsrådets principbeslut. De tidigare planerna och principbesluten är från 1993, 1997, 2001, 2006, 2012 och 2016.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet begär i början av december berörda aktörer utse sina representanter till styrgruppen och de arbetsgrupperna för de olika transportslagen.

När representanterna i arbetsgrupperna har utsetts publiceras uppgifterna i statsrådets tjänst för projektinformation.

Strategin bereds i brett samarbete. Beredningen görs i de transportslagsspecifika arbetsgrupperna. Arbetet styrs och stöds av en styrgrupp.

I beredningen deltar ett stort antal berörda grupper och aktörer. Till arbetsgrupperna kan också kallas utomstående sakkunniga för att höras.

Målet är att strategiutkastet ska skickas på remiss våren 2021. Strategin avses bli klar före utgången av 2021.

Mer information

Laura Vilkkonen, avdelningschef, överdirektör, tfn 050 438 7734

Liikenneturvallisuusstrategia (LVM054:00/2019)
https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM054:00/2019