Finland – en global knutpunkt för människor, varor och data

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2018 9.28
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet (KM) offentliggjorde samtidigt som de andra ministerierna sin framtidsöversikt den 4 juni.  Enligt ministeriet gäller det under följande regeringsperiod att lösa följande centrala frågor: hur vi ska finansiera transportnätet, minska utsläppen och säkerställa att kommunikationsnäten täcker hela landet?

- Transporter och kommunikation skapar välfärd, hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Framtidens transport- och kommunikationspolitik behöver en allt djärvare vision där Finland är en global knutpunkt för trafik med människor, varor och data. För att uppnå detta krävs det ett nationellt engagemang som sträcker sig över flera regeringsperioder, säger kanslichef Harri Pursiainen.

I framtidsöversikten uppskattas kommande utsikter och åtgärder inom transport- och kommunikationssektorn genom följande fyra teman: tjänster, information, klimat och nät.

Transport- och kommunikationsnäten är en plattform för tjänster och för utnyttjande av information och de måste kunna svara mot kundernas behov av service. Digitaliseringen och automatiseringen förutsätter goda förbindelser som gör det möjligt att använda nya transporttjänster och att utföra näringslivets transporter på ett kostnadseffektivt sätt. Klimatförändringen påskyndar försämringen av trafikledernas skick och kräver dessutom att utsläppen från trafiken minskas avsevärt.

Framtidens största utmaningar gäller transport- och kommunikationsnäten. Det förekommer problem med täckningen av kommunikationsnäten och på grund av den knappa finansieringen är trafiklederna i dåligt skick. Detta hotar att bli ett hinder för Finlands välfärd och konkurrenskraft.

Transport- och kommunikationsnäten måste utvecklas så att de svarar mot framtida förändringar i fråga om digitaliserade transporter, automatisering, urbanisering, målen för utsläppsminskning och utnyttjandet av de nordiska regionerna.

- Satsningar på transportnätet bör inte ses om en utgift, utan som en investering på samma sätt som då det gäller kommunikationsnäten. Långsiktiga investeringar ger senare igen med ränta i form av välfärd och konkurrenskraft, säger kanslichef Pursiainen.

Med sikte på ett upprustat trafikledsnät och minskade utsläpp

I framtiden behövs det betydligt större satsningar för att rusta upp trafikledsnätet och för att bygga nya trafikleder som betjänar hela Europa. Enligt en studie utförd av KM och Trafikverket behöver trafiken och transporterna under de följande tio åren finansiering på upp till 60 miljarder euro för att de ska kunna stöda näringslivets konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Då investeringarna i transportsektorn i den årliga statsbudgeten har varit i genomsnitt ca 450 miljoner euro skulle det med den nuvarande budgetramen ta ca 130 år att genomföra de framtida projekten.

Dessutom uppgår kostnaderna för att betala det eftersatta underhållet (med andra ord reparationsskulden) till 2,5 miljarder euro, ett belopp som måste minskas. Nivån på det anslag som anvisas för bastrafikledshållningen påverkar direkt det belopp som behövs för att minska det eftersatta underhållet.

Dessutom krävs det mycket stora utsläppsminskningar av transportsektorn. Finland har förbundit sig till att före 2010 halvera utsläppen från trafiken och transporterna i förhållande till 2005 års nivå. Vårt ambitiösa mål är att trafiken är helt fri från utsläpp av växthusgaser.

- Detta kräver en klar gemensam vision och ett ambitiöst åtgärdsprogram som sträcker sig över regeringsperioderna. Vi behöver genast nya konkreta metoder för att minska utsläppen; vi kan inte vänta till 2030-talet, poängterar Pursiainen.

Vad går framtidsöversikten ut på?

Kommunikationsministeriets framtidsöversikt har sammanställts som tjänsteuppdrag och de åsikter som förs fram i den har inte varit föremål för en politisk behandling. Syftet med framtidsöversikten är att ta fram uppskattningar av samhällsläget och frågor som kräver politiskt beslutsfattande under följande regeringsperiod. Dessa mål kan Finland främja även under EU-ordförandeskapet hösten 2019.

Framtidsöversikterna innehåller ministeriernas beskrivningar av de för Finlands del viktigaste frågorna under de närmaste åren. Syftet med översikterna är att producera information om centrala frågor som kräver politiskt beslutsfattande och om samhällsläget. Informationen kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för kommande val och regeringsförhandlingar.

Framtidsöversikterna utarbetades nu för femte gången. Tidigare har översikter sammanställts åren 2003, 2006, 2010 och 2014. Beredningsprocessen samordnas av ministeriernas prognostiseringsarbetsgrupp med företrädare för samtliga ministerier.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389
Taina Pieski, strategidirektör, tfn 050 5351574