Finland arbetar för att öka EU-finansierad oljebekämpningsutrustning i Östersjön

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 9.02 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 14.31
Pressmeddelande
BIld: Arctia Oy

Kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket (Traficom) och Gränsbevakningsväsendet informerar:

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA, European Maritime Safety Agency) stöder EU:s medlemsstater i beredskapen för oljeskador. Finland idkar påverkansarbete för att EMSA:s beredskapsmateriel för oljebekämpning ska fördelas med beaktande av riskerna i den marina miljön och fördelas jämnare mellan Europas olika havsområden. 

Finlands mål är att sjösäkerhetsbyrån till norra Östersjön ska konkurrensutsätta ett isgångsdugligt beredskapsfartyg för oljebekämpning som lämpar sig för förhållandena i norra Östersjön.

För närvarande har EMSA 14 beredskapsfartyg för oljebekämpning, av vilka endast ett är placerat i södra Östersjön, även om riskerna för oljeolyckor har ökat särskilt i Finska viken under de senaste åren. Finland anser att det utöver det nu befintliga beredskapsfartyget för oljebekämpning i södra Östersjön behövs minst ett av EMSA konkurrensutsatt fartyg i norra Östersjön. 

Risken för oljeolyckor på Östersjön och i synnerhet i Finska viken har ökat, eftersom sanktionerna mot sjötransporterna av rysk råolja har lett till att olja transporteras med ålderstigna fartyg som har sämre försäkringsskydd. Risken ökas även av vinterförhållanden och att utrustningen på de ålderstigna fartygen som transporterar rysk råolja kanske inte nödvändigtvis lämpar sig för isförhållanden. Det är svårare och dyrare att samla in olja som läckt ut i havet till följd av en oljeolycka under isförhållanden än olja som läckt ut i öppet vatten.

Förvaltningsrådet för Europeiska sjösäkerhetsbyrån sammanträder i Lissabon i Portugal den 5–6 juni 2024. I samband med mötet ordnar Finland, Sverige och Estland ett evenemang om de krav som verksamhetsmiljön i norra Östersjön ställer, och om förutsättningarna för oljebekämpning i norra Östersjön, för att EMSA och andra EU-medlemsstater bättre ska förstå riskerna för oljeskador i regionen och för att resurser på EU-nivå också ska riktas till norra Östersjön. 

Dessutom ska direktören för klimat- och miljöenheten vid kommunikationsministeriet Päivi Antikainen träffa ledningen för EMSA och ledningen för Portugals sjöfartsförvaltning.

Vad händer härnäst?

Finland har som mål att det även ska ordnas konkurrensutsättningar som beaktar behoven i norra Östersjön i fråga om den beredskapsmateriel för oljebekämpning i Östersjön som Europeiska sjösäkerhetsbyrån finansierar 2024–2026. 

Dessutom behandlas för närvarande i EU ändringar i förordningen om inrättande av EMSA. Som en ändring föreslås det att byrån ska vara skyldig att göra upp en riskbedömning av miljöolyckor för alla EU:s vattenområden, utifrån vilken också placeringsorterna för Europeiska sjösäkerhetsbyråns beredskapsfartyg ska avgöras i fortsättningen.  

Mer information:

kommunikationsministeriet:
Eero Hokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 021, [email protected] 

Transport och kommunikationsverket:
Juha-Matti Korsi, ledande sakkunnig, tfn 0295 346 437, [email protected] 

Gränsbevakningsväsendet:
Mikko Simola, chef för stabens sjösäkerhetsenhet, kommendör, tfn 0295 421 151, [email protected]