Finanspolitiska ministerutskottet förordar bolagiseringen av Finavias flygtrafiktjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2016 9.00
Pressmeddelande

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordar kommunikationsministeriets förslag om att Finavia Abp:s flygtrafiktjänst avskiljs till ett separat specialuppgiftsbolag våren 2017. Bolaget avses svara för Finlands områdeskontrolltjänst samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänst.

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade bolagiseringen av flygtrafiktjänsterna den 20 december 2016.

Avsikten är att det av staten helägda bolaget i fortsättningen ska svara för de specialuppgifter som hänför sig till de flygtrafiktjänster som Finavia Abp står för, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddningstjänst.

Till bolaget överförs de system som behövs för att producera en riksomfattande flygruttjänst, såsom flygkontrollsystem, radar och röstkommunikationssystem. Flygplatsernas utrustning för tillhandahållande av flygtrafiktjänster, till exempel flygledartornen och deras utrustning, förblir hos Finavia.

- Flygtrafiktjänsten bedrivs redan nu i bolagsform hos Finavia och således ändras inte modellen för hur tjänsten produceras. Flygtrafiktjänsten differentieras till ett separat bolag som beredskap inför de ändringar som kommer att ske i branschen i Europa och i Finland, berättar kommunikationsminister Anne Berner om bakgrunden till bolagiseringen.

- Internationaliseringen och den tekniska utvecklingen kommer att omforma branschen kraftigt. I framtiden kan till exempel fjärrstyrd trafikledning användas för att kontrollera flygplatsens operativa flygtrafiktjänster centrerat från en annan plats. Som ett självständigt aktiebolag kan flygtrafiktjänstbolaget bättre svara mot de utmaningar som den föränderliga verksamhetsmiljön ställer och ta fasta på de nya affärsmöjligheter som den erbjuder, fortsätter minister Berner.

Målet med bolagiseringen är också att förbättra flygtrafiktjänstens ekonomiska effektivitet och lönsamhet och att öka öppenheten i prissättningen.

Alla de personer som är anställda vid Finavia Abp:s affärsområde för flygtrafiktjänst övergår som gamla arbetstagare till det bolag som bildas.

I samband med bolagiseringen säkerställer man att kvaliteten och tillgången på flygtrafiktjänsterna inte äventyras.

Ägarstyrningen av det statligt helägda specialuppgiftsbolag som bildas hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

Ytterligare information:

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 0295 342 077, 050 376 2377