Finansieringsmodellerna för Centrumslingan kartlagda

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.11.2014 12.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.36
Nyhet

Kommunikationsministeriet och Trafikverket har utrett olika finansieringsmodeller för Centrumslingan.En arbetsgrupp tillsatt av Kommunikationsministeriet granskade tre alternativa finansieringsmodeller: traditionell budgetfinansiering, finansieringsbolag och projektbolag.

Granskningsperioden är 60 år. I kalkylerna har kostnaderna för finansiering och underhåll samt inflationen beaktats för hela perioden. Kalkylen av de årliga avgifter som finansiärerna ska betala omfattar kostnader för investering och finansiering samt kostnader för drift och underhåll.

Enligt arbetsgruppen är traditionell budgetfinansiering det klart förmånligaste alternativet om kalkylen grundar sig på den rådande prisnivån. Räknat utifrån prisnivån 2020 är den preliminära kostnadskalkylen för investeringarna i Centrumslingan ca 956 miljoner euro per år.

De totala kostnaderna för traditionell budgetfinansiering uppskattas vara ca 1,9 miljarder euro och finansiärernas årsavgift 24,9 miljoner euro. I det rådande ekonomiska läget är det likväl inte realistiskt att vänta sig att hela finansieringen kan ordnas på en gång.

Banslingan som har formen av en droppe (på finska pisara) börjar i Böle och löper i en tunnel via Tölö, Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle. Totalt är Centrumslingan 8 km lång och 6 km av den löper under jorden i Helsingfors centrum. Centrumslingan väntas höja servicenivån i kollektivtrafiken och frigöra plattformskapacitet på bangården i Helsingfors till förmån för såväl närtrafiken som fjärrtrafiken.