Finansieringen för att öka säkerheten i vägtrafiken utvidgas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2016 13.35 | Publicerad på svenska 15.12.2016 kl. 13.41
Pressmeddelande

Finansieringen av insatser i avsikt att främja säkerheten i vägtrafiken ändras i början av nästa år. Finansieringen blir ett statsunderstöd som består dels av ett allmänt understöd, dels av ett projektunderstöd, vilket leder till ett större antal stödtagare av varierande slag. Beslut om beviljande av statsunderstöd fattas av Trafiksäkerhetsverket Trafi.

Med det allmänna understödet finansieras de lagstadgade trafiksäkerhetsaktörernas, alltså Trafikskyddets och Trafikförsäkringscentralens, verksamhet. Dessutom täcker det allmänna understödet det trafiksäkerhetsarbete som Ålands landskapsregering bedriver.

Statsunderstödet är främst avsett för regionala och lokala projekt. Stödet riktas till utvecklingsprojekt, försök och undersökningar som rör säkerheten inom vägtrafiken. Statsunderstödet kan beviljas till en kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning som bedriver verksamhet utan vinstsyfte.

Statsrådet utfärdade en förordning i ärendet den 15 december 2016. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017 och den hör samman med lagen om trafiksäkerhetsavgift som träder i kraft vid samma tidpunkt.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 342 367

Marcus Merin, överingenjör, tfn 0295 342 374