Farledsavgifterna halveras och banskatten slopas 2015–2017

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2014 11.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en temporär lag för att sänka farledsavgifterna och avlägsna banskatten. Ändringarna har samband med budgetpropositionen 2015.

Enligt förslaget ska farledsavgifterna halveras 2015-2017. Under samma tidsperiod ska ingen banskatt verkställas i godstrafiken på järnvägarna.

Med hjälp av lagarna kompenseras de tilläggskostnader som EU:s svaveldirektiv orsakar sjöfarten och järnvägstrafiken.

Sänkningen av farledsavgifterna och uppbördsfriheten för banavgiften minskar temporärt statens intäkter med sammanlagt 55,7 miljoner euro i året. Målet med åtgärderna är att minska näringslivets, särskilt industrins, kostnadsbelastning.

Farledsavgiftens pris per enhet sänks med tyngdpunkt på lastfartyg och de bästa isklasserna. Isbrytare som utför isbrytning på uppdrag av Trafikverket är i fortsättningen helt befriade från att betala farledsavgift. Denna ändring är stadigvarande.

De bestämmelser om farledsavgift som tillämpas i Saima kanal och Saimens vattenområde förtydligas. Farledsavgift tas ut endast när ett fartyg färdas från en havshamn på kusten till en hamn i Saimen eller från Saimen till en havshamn på kusten.

Dessutom vill regeringen upphäva det separata och föråldrade systemet med lästavgift. De medel som fartygen har betalat i lästavgift har delats ut som understöd till välfärdsverksamhet till förmån för sjömän samt för att främja sjöräddningsverksamheten. Avsikten är att denna verksamhet i fortsättningen helt ska finansieras med arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och inrikesministeriets budgetmedel och att lästavgiften ska beaktas i farledsavgiften.

Till lagen föreslås ett nytt förfarande om det i isklassregistret saknas anteckning om ett fartygs isklass eller anteckningen upphört att gälla. Fartygets farledsavgift ska i så fall räknas ut enligt det pris per enhet som fastställts för den lägsta isklassen.

Ytterligare information

Olessia Manner, överinspektör, 0295 34 2887 (farledsavgifter och banskatten)
Tuomo Suvanto, trafikråd, 0295 34 2403 (nedsatta farledsavgifter)
Laura Eiro, råd för internationella ärenden, 0295 34 2668 (lästavgifter)