Färdplanen för fossilfria transporter på remiss – tre steg på vägen mot klimatsmart trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2021 8.00 | Publicerad på svenska 20.1.2021 kl. 13.41
Pressmeddelande
Föreslagna och potentiella metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken. (Bild: KM)
Föreslagna och potentiella metoder för att minska utsläppen från vägtrafiken. (Bild: KM)

Syftet med färdplanen för fossilfria transporter är att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030. Åtgärderna i färdplanen är indelade i tre steg och handlar främst om vägtrafiken, som orsakar merparten av utsläppen från trafiken. Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om färdplanen, det vill säga statsrådets principbeslut om minskning av utsläppen av de inhemska transporterna. Utlåtandena ska lämnas in senast den 19 februari 2021.

Regeringens mål jämfört med utsläppsnivån 2005 är att åtminstone halvera växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken och transporterna fram till 2030. Finland ska uppnå nollutsläpp från transporter före 2045. År 2005 var koldioxidutsläppen från vägtrafiken 12,5 miljoner ton, vilket innebär att utsläppen ska vara ca 6,25 miljoner ton 2030. Enligt en preliminär bedömning har vägtrafikens växthusgasutsläpp minskat med 1,5 miljoner ton. De kommer att minska med ytterligare 3,1 miljoner ton fram till 2030 tack vare de redan nu fastställda åtgärderna. Inom vägtrafiken eftersträvas ytterligare en minskning på cirka 1,65 miljoner ton koldioxid för att utsläppen ska halveras jämfört med nivån 2005.

- Transporterna spelar en stor roll i utsläppsmålen. Vi börjar med att stödja och uppmuntra företag och människor att använda hållbarare transportmedel. På hösten bedömer regeringen om det behövs ytterligare åtgärder för att halvera utsläppen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp. Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken och transporterna. Färdplanen har utarbetats på basis av rekommendationer av arbetsgruppen för fossilfria transporter och konsekvensbedömningar av Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet och Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Första steget: stöd och incitament

I utkastet har färdplanen tre steg. Till en början vidtas 19 åtgärder för att främja en rättvis övergång till fossilfria transporter. Det finns redan tillräckligt med information om effekterna av dessa åtgärder. I den första fasen främjas ersättandet av fossila bränslen, omställningen av fordonsparken och transportsystemets energieffektivitet genom olika stöd och incitament. Besluten om stöd och incitament fattas i början av 2021. Åtgärderna minskar koldioxidutsläppen med uppskattningsvis ca 0,6 megaton.

Metoderna i den första fasen är indelade i tre grupper:

att ersätta fossila bränslen

1) biogas och elbränslen inkluderas i distributionsskyldigheten och skyldigheten att tillhandahålla biodrivmedel höjs till 34 procent

2) distributionsstöd till offentliga laddnings- och tankstationer

3) stöd för laddningsinfrastruktur till husbolag och arbetsplatser

4) laddningsstationer på servicestationerna

5) gemensam användning och roaming av laddningstjänster

6) pilotprojekt för elvägar

att förnya bilparken

7) uppdatering av det bindande CO2-gränsvärdet för biltillverkare

8) anskaffningsstöd för renodlade elbilar

9) anskaffningsstöd för paketbilar

10) anskaffningsstöd för tunga fordon

11) kampanjer för skrotningspremier

12) konverteringsstöd för etanol- och gasbilar

13) upphandling av rena fordon inom den offentliga sektorn

14) forskning om rena fordon

att effektivera transportsystemet

15) investeringsprogram för gång och cykling

16) kollektivtrafikstöd

17) stöd för mobilitetsstyrning

18) främjande av kombinerade transporter

19) stora fordon vid vägtransporter

Andra steget - distansarbete, nya transporttjänster och höjd distributionsskyldighet

I den andra fasen utvärderas metoder vars inverkan på utsläppen vi behöver mer kunskap om innan beslut fattas. Dessa metoder är till exempel distansarbete och nya transporttjänster för hushåll eller företag och som har en betydande potential för minskningen av utsläpp. Under våren och sommaren utförs konsekvensbedömningar som ska bli klara senast hösten 2021. Dessutom ska det utredas om det är möjligt att ytterligare höja distributionsskyldigheten för biodrivmedel från 34 procent och om det finns tillräckligt med hållbart producerade råvaror.

Tredje steget - beslut om ytterligare åtgärder

Den sista fasen är villkorlig. Hösten 2021 ska regeringen bedöma om de beslut som fattas på EU-nivå samt metoderna i den första och andra fasen av färdplanen räcker till för att halvera transporternas växthusgasutsläpp i Finland före 2030. Om målen inte verkar uppnås, kan regeringen fatta beslut om ytterligare åtgärder. För detta ändamål fortsätter regeringen beredningen av olika åtgärder, till exempel en trafikskattemodell som baserar sig på nationell handel med utsläppsrätter för fossila bränslen, transportarbete och vägklasser. När beslutet fattas beaktas utsläppsminskningarnas kostnadseffektivitet, inverkan på konkurrenskraften samt regional och social rättvisa.

Vad händer härnäst?

Remisstiden pågår till den 19 februari 2021. Begäran om utlåtanden finns på www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen [email protected]. Avsikten är att statsrådet i vår ska fatta ett principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från inhemska transporter.

För att genomföra principbeslutet tillsätter regeringen en styrgrupp som består av statssekreterarna för kommunikationsministern, arbets- och näringsministern, finansministern och miljöministern.

Ytterligare information

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187, susanna.niinivaara(at)lvm.fi

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen