Europeiska unionens råd godkände mediefrihetsakten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 13.00 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 11.58
Pressmeddelande
Lehti lehtiständissä.
Bild: LVM

Europeiska unionens råd godkände europeiska mediefrihetsakten (Media Freedom Act, MFA) den 26 mars 2024. Mediefrihetsakten medför ändringar i de bestämmelser som gäller medierna.

Syftet med bestämmelsen är att trygga mediernas frihet, pluralism och redaktionella oberoende. Bestämmelsen skapar gemensamma ramar för medietjänster på EU:s inre marknad.

Bestämmelsen reglerar bland annat skyldigheter i fråga om öppenhet för leverantörer av medietjänster, om allmännyttiga medier, redaktionellt innehåll på mycket stora webbplattformar och öppenhet i fråga om statsreklam.

Dessutom innehåller bestämmelsen krav på bedömning av mångfald och pluralism i medierna i samband med företagsförvärv inom branschen. Samtidigt införs åtgärder för att skydda journalister och deras källor. Målet är att förebygga politiskt ingripande i det redaktionella innehållet. 

Syftet med de nya reglerna är att garantera medborgarnas rätt till fri och mångsidig information. Medlemsstaterna ansvarar för att tillhandahålla lämpliga villkor och ramar för att skydda denna rätt. Bestämmelsen är en del av EU:s strävan att främja demokratiskt deltagande, bekämpning av desinformation och stödja mediernas frihet och mångfald.

Under förhandlingarna stödde Finland förordningsförslagets mål att främja mediefriheten och en fungerande mediemarknad i EU.

Europaparlamentet och rådet, som företräder medlemsländerna, nådde en politisk enighet om kommissionens förslag till en europeisk mediefrihetsakt den 15 december 2023. Europeiska unionens råd godkände akten den 26 mars 2024.

Vad händer härnäst? 

Den europeiska mediefrihetsakten publiceras i EU:s officiella tidning, varefter den i regel träder i kraft om 15 månader. Kommunikationsministeriet svarar för att genomföra bestämmelsen nationellt.

Mer information: 

Eero Salojärvi, enhetsdirektör, eero.salojarvi(a)gov.fi, tfn 050577 3284
Roosa Patrakka, överinspektör, roosa.patrakka(a)gov.fi, tfn 050431 7036