EU tillhandahåller finansiering för byggande av distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen – Finland får finansiering för laddningsstationer för elbilar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2022 14.50 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 17.51
Pressmeddelande
Elektrisk bil laddas. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)
Elektrisk bil laddas. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

EU finansierar byggandet av distributionsinfrastruktur för nya drivkrafter, bland annat för el och väte, med 1,5 miljarder euro 2021-2023. Finland har beviljats finansiering för en utvidgning av laddningsnätet för elbilar från transportprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) är ett program som EU använder till exempel för att finansiera utbyggnad av infrastrukturen för distribution av alternativa bränslen för bilar, tåg, fartyg och flygplan. Under den andra finansieringsutlysningen av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFIF, Alternative Fuels Infrastructure Facility) beviljar Europeiska kommissionen sammanlagt 292,5 miljoner euro. Transportkommittén för Fonden fattade beslut om beviljande av stöd den 12 september 2022.

Nätet K-Lataus-verkosto, som upprätthålls av det finländska bolaget K-Auto Oy, fick tillsammans med det tyska Ionity GmbH 2,7 miljoner euro i finansieringsstöd. Med stödet har de planerat att i Finland finansiera 42 laddningsstationer för elbilar med sammanlagt 93 laddningsanordningar med en effekt på minst 150 kilowattimmar. Projektet är en del av 23 EU-länders projekt för laddningsstationer med hög prestanda som sammanlagt beviljats 28,16 miljoner euro i finansieringsstöd.

Ur Fonden för ett sammanlänkat Europa finansieras projekt som syftar till att bygga infrastruktur för alternativa bränslen och till att främja transportsektorns utfasning av fossila bränslen inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Nästa utlysning löper ut den 10 november 2022.

Projekt för alternativa bränslen finansieras genom ett instrument för blandfinansiering som består av EU-stöd och lån. Ett villkor är en garanti för lånet antingen från Europeiska investeringsbanken (EIB) eller en nationell låneförmedlare. Finansiering kan sökas av staten, kommunerna, företagen och andra aktörer.

Utvecklingen av distributionsinfrastrukturen främjar en fossilfri trafik- och transportsektor

"Att utveckla infrastrukturen för distribution av nya drivmedel är en förutsättning för fossilfri trafik och transport och att utveckla infrastrukturen är en central åtgärd i färdplanen för fossilfria transporter. Med hjälp av infrastrukturstöden kan vi försnabba uppbyggandet av infrastrukturen", säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur, som leds av kommunikationsministeriet, bedömer nuläget för Finlands distributionsinfrastruktur, huruvida de nuvarande åtgärderna är tillräckliga och eventuella nya åtgärder som behövs för att utveckla infrastrukturen.

Arbetsgruppen ser såväl över elladdning som över tankning av biogas och väte. Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt distributionsinfrastrukturprogram som ska sträcka sig till 2030-talet och som kommer att publiceras i början av 2023.

Vad händer härnäst?

Följande utlysning för transportprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, från vilket finansiering beviljas för byggande av distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen, löper ut den 10 november 2022. Mer information om ansökan finns bland annat på Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Den 13 oktober 2022 ordnar kommunikationsministeriet ett för alla öppet diskussionsmöte om utvecklingen av distributionsinfrastrukturen. Information om diskussionsmötet publiceras på ministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Marjukka Vihavainen-Pitkänen, trafikråd, tfn 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(a)gov.fi (transportprogrammet inom Fonden för ett sammanlänkat Europa)

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 563 8130, tuuli.ojala(a)gov.fi (arbetsgruppen för nationell distributionsinfrastruktur)