EU-stödda kommunala bredbandsprojekt får stöd från staten i fortsättningen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2014 11.42 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att bredbandsprojekt i glesbygdsområden i fortsättningen ska få stöd från staten i kommuner som tidigare har kunnat få stöd från EU:s landsbygdsfond för sina projekt. Stödet till bredbandsprojekt från EU:s landsbygdsfond upphör när den nya programperioden 2014-2020 inleds.

Det tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro till bredbandsprojekt som regeringen föreslår för nästa års budget skulle göra en ändring av lagen om stöd för byggande av bredband möjlig.

Efter ändringen skulle understödet beviljas av Kommunikationsverket. Stöden till projekt som fått stöd genom EU:s landsbygdsfond beviljades av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Ändringen omfattar även projekt som har inletts innan lagen träder i kraft till de delar som projektet inte har beviljats stöd från EU:s landsbygdsfond.

I bredbandsprojekt som har fått stöd via EU:s landsbygdsfond har kommunens betalningsandel varit 21,78 procent. Betalningsandelen förblir densamma även efter lagändringen.

I och med det föreslagna tilläggsanslaget skulle det totala stödbeloppet till bredbandsprojekt stiga från 64 miljoner euro till 69,5 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet har hittills beviljat över hälften av det totala stödet som staten reserverat och de anhängiggjorda projektens belopp överskrider de medel som har reserverats för stödet. Det finns fortfarande en risk att statens stöd inte räcker till för att genomföra alla påbörjade och planerade projekt.

Regeringen föreslog en ändring av bredbandslagen den 15 september 2014. Lagändringen avses träda i kraft den 1 januari 2015.

Syftet med bredbandslagen är att underlätta finansieringen av bredbandsprojekt som stöds av staten och kommunerna medan de byggs ut.

Lagen hänger samman med statsrådets principbeslut som fattades i december 2008, där målet var att Finland i enlighet med efterfrågan ska ha en riksomfattande tillgång till internetförbindelser på 100 Mbit/s. Projektet Bredband för alla inleddes för att genomföra principbeslutet. Det har inletts många bredbandsprojekt inom projektet på olika håll i Finland.

Ytterligare information:

Elina Thorström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2393