EU:s transportministrar diskuterar spårtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2022 17.20 | Publicerad på svenska 20.10.2022 kl. 15.37
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

EU-ordförandelandet Tjeckien ordnar ett inofficiellt ministermöte för EU:s transportministrar i Prag den 20-21 oktober. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka. Det är fråga om ett informellt ministermöte, där det inte fattas några beslut.

Ministrarna diskuterar utvecklingen av höghastighetsjärnvägslinjer och internationella järnvägsförbindelser och aktuella utmaningar för järnvägarna i Europa.

Finland stöder åtgärder för att skapa ett genuint välfungerande, hållbart och smart trafiksystem. Det att man allt smidigare kan kombinera olika transportformer till resekedjor ger nya möjligheter också för den gränsöverskridande trafiken. Enligt preliminära uppgifter från Europeiska kommis­sionen kommer ett initiativ om multimodala digitala mobilitetstjänster nästa år.

EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet har ambitiösa mål för ökning av passagerarantalet på höghastighetsjärnvägarna: dubbelt antal passagerare före 2030 och tredubbelt före 2050. Utveck­lingen av höghastighetsjärnvägarna är ett viktigt mål också vid utvecklingen av det multimodala transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och en översyn av regleringen pågår som bäst.

- Snabba järnvägsförbindelser är viktiga för Europa, som siktar på en klimatvänlig trafik- och tran­sportsektor. Finlands läge på den europeiska järnvägskartan skiljer sig från Mellaneuropa. På grund av Rysslands invasion av Ukraina är det allt viktigare att EU-regleringen beaktar de finska hamnarnas roll också med tanke på försörjningsberedskapen. Förbindelserna från Finland till Sverige och Nordnorge ska utvecklas, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Kommissionen föreslog i juli att spårvidden i TEN-T-bannätet ska förenhetligas. Enligt förslaget ska nya spårförbindelser byggas med den europeiska standardens spårvidd (1435 mm). I fråga om det befintliga TEN-T-bannätet ska det också utarbetas en plan för övergång till den europeiska stan­dardens spårvidd, frånsett de delar av nätet där detta inte är motiverat av kostnads-nyttoskäl. I Finland är spårvidden 1 524 millimeter.

- Förhandlingarna om spårvidden går i en riktning som är bra för Finland, jag litar på att vår nationella beslutanderätt kvarstår i ärendet, säger minister Harakka.

I den nya TEN-T-förordningen ska Finlands nationella särdrag beaktas. Finland arbetar fortsättningsvis aktivt för att de finländska hamnar som nu ingår i det övergripande nätet ska bevara sin ställning inom TEN-T-bannätet. Finland anser det vara viktigt att stomnätet och det övergripande nätet kan utvidgas i Finland när det gäller hamnarna jämfört med kommissionens förslag från december 2021. Behandlingen av TEN-T-förordningen fortsätter i Europeiska unionens råd under hösten. Den reviderade förordningen beräknas träda i kraft i början av 2024.

Mer information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 342 141, [email protected]

Noora Saarinen, specialsakkunnig, tfn +358 50 562 7044, [email protected]