EU:s telekommunikationsråd antog de allmänna riktlinjerna i fråga om AI- och eIDAS-förordningarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2022 9.07 | Publicerad på svenska 14.12.2022 kl. 11.33
Pressmeddelande
Statssekreterare Pilvi Torsti och Tjeckiens minister Ivan Bartoš (Bild: EU)
Statssekreterare Pilvi Torsti och Tjeckiens minister Ivan Bartoš (Bild: EU)

EU:s telekommunikationsministrar sammanträdde i Bryssel den 6 december 2022. Statssekreterare Pilvi Torsti företrädde Finland vid mötet. Vid mötet behandlades flera förordningsförslag som ska främja digitaliseringen och utnyttjandet av den.

- Förslaget till reglering om artificiell intelligens är banbrytande, eftersom det är det första i sitt slag i världen. Den europeiska digitala plånboksapplikationen är likaså en central del av den på förtroende baserade digitala utvecklingen i Europa. Utöver att stödja dessa viktiga beslut betonade Finland vid mötet hur viktig dataakten är för den inre marknaden i Europa, berättade statssekreterare Pilvi Torsti om mötet.

Rådet för telekommunikation antog en allmän riktlinje i fråga om förslaget till förordning om artificiell intelligens. Europeiska kommissionen har som mål att skapa en regleringsram som ska säkerställa att de AI-system som används i EU är säkra och att de respekterar gällande grundläggande rättigheter.

Finland har ansett det vara viktigt att definitionen av AI-system i förordningsförslaget endast omfattar system som genuint kan betraktas som sådana. Finland har också varit initiativtagande när det gäller att snäva in på definitionen av AI. Syftet med en snävare definition av den artificiella intelligensen har varit att säkerställa att användningen av vissa redan ibrukvarande system för automatiskt beslutsfattande kan fortsätta som normalt.

I telekommunikationsrådet antogs också en allmän riktlinje om en ändring av eIDAS-förordningen i syfte att stärka en rättslig ram för den europeiska digitala identiteten. I eIDAS-förordningen föreskrivs det om av medlemsländerna anmälda identifieringsinstrument med hög säkerhet och högt integritetsskydd för gränsöverskridande elektronisk identifiering och om betrodda tjänster i anslutning till elektronisk kommunikation.

Den europeiska digitala identiteten, dvs. EU-plånboksapplikationen, fungerar i praktiken till exempel som plånboksapplikation i en mobil enhet och påminner till funktionen om en traditionell plånbok. Den kan omfatta olika slags autentiserade elektroniska personuppgifter och intyg om användaren, såsom körkort.

Den allmänna riktlinjen ligger till centrala delar i linje med Finlands mål, och Finland har under hela behandlingen aktivt medverkat till utformningen av förslaget. Finland har ansett att förslaget till ändring av eIDAS-förordningen är viktigt. På nationell nivå har man redan inom projektet för digital identitet inlett ett arbete som syftar till att uppnå motsvarande mål. Riksdagen behandlar som bäst ett lagstiftningsförslag om detta.

I rådet presenterades en lägesrapport om dataakten. Finland har starkt understött målen i den föreslagna dataakten med tanke på datadelning och främjande av dataekonomi. Akten främjar principerna om en rättvis dataekonomi och balanserar marknaden. 

Det presenterades också en lägesrapport om cybersäkerhetsakten. Finland har understött den föreslagna förordningens syfte om att produkter som släpps ut på marknaden ska vara tryggare i cybermiljön. Förslaget kan konkret förbättra datasäkerheten för alla samhällsaktörer.

Vid mötet fördes dessutom en politisk debatt om digitala färdigheter för det digitala decenniet. Finland har varit en föregångare inom digitalisering på EU-nivå. En redogörelse om Finlands digitala kompass lämnades till riksdagen i oktober 2022. I denna ställs det upp nationella mål för utnyttjandet av digitalisering så att Finland ska klara den pågående omvälvningen med framgång. Finland har gett digitaliseringsbildningen prioritet och betonat digitala färdigheter hos alla medborgare.

I förberedelserna inför rådets möte har man utöver statsrådets processer för EU-beslutsfattande och samordning också anlitat ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. Lägesbilden om EU-regleringen om digitalisering och dataekonomi och om Finlands påverkansmål har senast behandlats vid ministergruppens möte den 25 november.

Ytterligare information:

Johanna Juselius, ministerns specialmedarbetare, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 141, [email protected]

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 718 5975, [email protected]

Kaisa Kopra, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 050 441 8005, [email protected]

Maria Hauptmann, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 334, [email protected] (AI-förordningen)

Kristine Alanko, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 344, [email protected] (AI-förordningen)

Laura Kolinen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 050 4768 399, [email protected] (eIDAS)

Sonja Töyrylä, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 4384 729, [email protected] (eIDAS)