EU:s rörlighetspaket medför nya regler för vägtransporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 31.7.2020 10.14 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande

Social- och marknadsdelen av EU:s rörlighetspaket för vägtransporter publicerades den 31 juli 2020 i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med det samförstånd som nåddes vid tidigare förhandlingar. Rörlighetspaketet förtydligar de tidigare oklara bestämmelserna inom branschen och förenhetligar tillämpningen av dem i de olika medlemsländerna. Enhetliga regler främjar också trafiksäkerheten för alla vägtrafikanter.

Rörlighetspaketet tillämpas i fråga om flexibla kör- och vilotider från och med den 20 augusti 2020. Bestämmelserna i förordningen om tillträde till marknaden och direktivet om utstationering av arbetstagare börjar tillämpas 18 månader efter det att rättsakterna trätt i kraft. Ett undantag är de särskilda tidsfristerna för färdskrivare.

Syftet med rörlighetspaketet är att förenhetliga inremarknadsregleringen av vägtrafik, att förbättra förarnas arbetsförhållanden och att effektivisera tillsynen. Paketet omfattar följande rättsakter: förordningen om tillträde till marknaden för godstransporter på väg och till varu- eller persontransporter på väg, förordningen om maximal arbetstid och kortaste viloperioder för förare och om positionering av färdskrivare samt direktivet om översyn av kontrollkraven och om regler för utstationering av arbetstagare.

Genom de nya reglerna införs särskilda regler för utstationering av förare som utför internationella transporter. Syftet är att förbättra arbetsvillkoren och de sociala villkoren för förare som utför internationella transporter och att säkerställa att transportörerna har lika frihet att tillhandahålla sina tjänster på EU:s inre marknad.

Särskilda regler tillämpas på cabotagetransporter och internationella transporter. Cabotage innebär transport inom en stat med ett fordon som är registrerat i ett annat land. Tillämpningsområdet omfattar dock inte transittrafik, bilaterala transporter eller sådana bilaterala transporter som inbegriper två extra laster eller lossningar.

För att förhindra systematisk cabotagetrafik krävs en karenstid på fyra dagar innan cabotagetrafik kan bedrivas i samma land med samma fordon.

Transportföretagen ska ordna sina tidtabeller så att förare som är verksamma inom internationell godstrafik kan återvända hem regelbundet, beroende på arbetsplanen, med tre-fyra veckors mellanrum.  

Fraktföretagen måste kunna visa att de är aktiva i det medlemsland där de är registrerade. Således ska också långtradare besöka sitt registreringsland minst varannan månad. Avsikten är att förhindra uppkomsten av s.k. brevlådeföretag och deras verksamhet.

I och med de nya reglerna kan en lång fartygsresa i fortsättningen utnyttjas som vilotid och dessutom ska förarens maximala körtid per dygn vid hemresan kunna variera med en timme så att veckovila kan hållas. Alternativt kan föraren förlänga körtiden med två timmar för att hålla normal veckovila, förutsatt att en halvtimmes paus har hållits först.

För att effektivisera övervakningen ska fordon som används i internationell trafik före 2023 ha en intelligent färdskrivare som automatiskt registrerar bl.a. passage av gränser samt kör- och vilotider. EU-bestämmelserna gäller i fortsättningen förutom lastbilar och bussar också paketbilar med en bruttodräktighet på över 2,5 ton, och som används vid kommersiell godstransport i internationell trafik.

Beredningen av den nationella lagstiftningen inleds på hösten.

Ytterligare information:

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn 050 511 6405