EU:s ministerråd godkände förordningen om enhetliga europeiska telemarknader

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2015 13.41 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.38
Nyhet

EU:s konkurrenskraftsråd godkände torsdagen den 1 oktober 2015 innehållet i förordningen om en telekommunikationsmarknad som omfattar hela Europa. Förordningen kommer att ändra på roamingavgifterna inom EU. Europaparlamentet och rådet uppnådde i juni 2015 en preliminär enighet om innehållet i propositionen om en enhetlig telemarknad som omfattar hela Europa. Målet är att mobilsamtal, sms och användning av mobildata ska kosta lika mycket inom hela EU som i hemlandet.

Enligt telemarknadsförordningen kommer tilläggsavgifterna för roaming vid rimlig användning att upphöra helt inom EU från och med den 15 juni 2017, förutsatt att operatörerna kan täcka kostnaderna som orsakas av roamingtjänster.

Den förordning som nu antagits kommer också att sänka på pristaken för tilläggsavgifter innan de slopas helt. Det nya maximibeloppet för tilläggsavgifter kommer från och med den 30 april 2016 att vara 0,05 €/min för samtal, 0,02 €/st. för sms och 0,05 €/Mb i fråga om data.

Finland lät i samband med godkännandet av förordningen införa ett utlåtande i rådets protokoll där man betonade att den nya regleringsmodellen bör vara ekonomiskt hållbar.

Finlands uttalande gäller framför allt faktureringen av mobildata, eftersom man i Finland fakturerar mobildata på ett annorlunda sätt än i resten av Europa. Finland tillämpar i regel fasta priser, vilket betyder att man får obegränsad tillgång till mobildata för samma månadsavgift. Det är därför viktigt att slopade roamingavgifter i EU inte leder till höjda priser på den inhemska marknaden.

Telemarknadsförordningen måste ännu antas av Europaparlamentet efter att konkurrenskraftsrådet godkänt den.

Förordningen innehåller, förutom bestämmelser som syftar till att slopa roamingavgifterna, även de första Europatäckande bestämmelserna om säkerställandet av nätets neutralitet.