EU-ministerutskottet godkände Finlands handlingslinje gällande svavelregler för sjöfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2010 12.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

EU-ministerutskottet behandlade den 15 december Finlands handlingslinje gällande internationella sjöfartsorganisationen IMO:s svavelregler för marint bränsle som träder i kraft 2015.

Regeringen antog en handlingslinje enligt vilken Finland ska agera aktivt i relationen till kommissionen och poängterar vikten av att utreda med vilka medel man kan lindra de negativa konsekvenserna av IMO:s beslut.

Enligt de riktlinjer som regeringen nu slagit fast kan Finland ta reda på hur kommissionen och EU-länderna samt övriga länder som ingår i de s.k. SECA-områdena förhåller sig till ett förslag till IMO enligt vilket man eventuellt skulle skjuta upp ikraftträdandet av svavelreglerna i SECA-områdena.

Ett eventuellt uppskov kan genomföras på flera olika sätt, till exempel genom att ikraftträdandet skjuts upp med fem år (till 2020 då svavelreglerna träder i kraft på ett världsomfattande plan). Regeringen tog i detta skede inte ställning till innehållet i det eventuella förslaget på den här punkten, men ansåg att man gör klokt i att sondera terrängen bland övriga relevanta aktörer.

I diskussionen betonade man att avsikten inte är att frångå målet i IMO:s beslut, dvs. att bränslets svavelhalt i SECA-områdena ska vara 0,1 procent. Således kvarstår fortfarande incitamentet att fortsätta utveckla och ta i bruk ny teknologi.