EU-initiativ för nästa tekniska omställning till en Web 4.0-värld

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2023 10.42 | Publicerad på svenska 14.9.2023 kl. 14.49
Pressmeddelande
Poika katsoo kannettavaa tietokonetta ja kirjoittaa sillä
En pojke skriver på datorn (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 11 juli 2023 ett meddelande om EU:s strategi för en Web 4.0-värld och virtuella världar. Kommunikationsministeriet informerade riksdagen om meddelandet genom en e-skrivelse den 12 september 2023. 

I strategin skapas nu för första gången en långsiktig vision för EU om vilka åtgärder som behövs för nästa tekniska omställning. På detta sätt säkerställs en öppen, trygg, pålitlig, rättvis och inkluderande digital miljö för människors, företags och samhällets behov. De första åtgärderna vidtas i slutet av 2023.

I strategin beskrivs det att digitala och verkliga föremål och miljöer ska vara helt integrerade i nästa Web 4.0-värld. De kommunicerar med varandra med utvecklad artificiell och inbäddad intelligens, sakernas internet, pålitliga blockkedjetransaktioner, virtuella världar och en utvidgad verklighet. 

De virtuella världarna är en viktig del av övergången till Web 4.0. I strategin som ingår i kommissionens meddelande definieras virtuella världar som permanenta och immersiva miljöer som bygger på 3D-teknik och tekniker såsom utvidgade verkligheter, och som gör det möjligt att i realtid kombinera den fysiska och digitala världen för olika ändamål.

Finland eftersträvar tillväxt inom dataekonomi och digitalisering 

Finland har fört en långsiktig informationspolitik som har påverkat utvecklingen av den europeiska dataekonomin och den teknik som utnyttjas i den. I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo eftersträvas tillväxt och konkurrenskraft genom dataekonomi och digitalisering.

I skrivelsen till riksdagen presenteras Finlands ståndpunkter i fråga om EU-initiativet. Finland anser det vara viktigt att strategin för Web 4.0 och virtuella världar ligger i linje med redan tidigare offentliggjorda EU-riktlinjer. Till dessa hör till exempel politikprogrammet för det digitala decenniet, den europeiska deklarationen om digitala rättigheter och principer samt den europeiska datastrategin.

Finland anser att digitalisering, snabba dataförbindelser och teknisk utveckling, när de utnyttjas rätt, avsevärt kan förbättra människors livskvalitet, företagens konkurrenskraft och tillgången på arbetskraft samt effektivisera den offentliga förvaltningen.

Finlands mål är att fullt ut ta vara på den potential som ny teknik och digitalisering erbjuder. Finland anser det vara viktigt att EU-regleringen om dataekonomi, artificiell intelligens och digitalisering utvecklas i en möjliggörande, balanserad och för Finland gynnsam riktning och att behovet av ytterligare nationell reglering minimeras.

Finland fäster särskild uppmärksamhet vid människoorienteringen och säkerheten. Man bör satsa på att utveckla industriella Web 4.0 och virtuella världar. Standardiseringen ska vara så interoperabel och teknikneutral som möjligt.

Vad händer härnäst?

Finland deltar aktivt i genomförandet av de åtgärder som presenteras i strategin både på nationell nivå och på EU-nivå.

Ytterligare information:

Tomi Paavola, överinspektör, [email protected], tfn 0295 342 564
Anna Wennäkoski, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 342 046