Ett stort klimatomställningspaket i tilläggsbudgeten: Stöd för kollektivtrafiken och trafikledsprojekt i hela landet

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 21.39 | Publicerad på svenska 3.6.2020 kl. 19.24
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka
Kommunikationsminister Timo Harakka

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 föreslår regeringen betydande tilläggsfinansiering för kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

- Sanna Marins regering svarar på coronakrisen med en klimatomställning. Samtidigt kan vi bekämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen, minska det eftersatta underhållet och främja övergången till en utsläppsfri trafik, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Vi stöder klimatomställningen och en hållbar trafik med över 1,3 miljarder euro. I stimulanspaketet ingår flera trafikledsprojekt i hela landet och de kan inledas genast. Dessutom påskyndar vi stora, sysselsättande projekt med infrapaket för industrin, säger minister Harakka.

Tilläggsstöd för kollektivtrafiken

Regeringen föreslår tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken på grund av coronaläget. Med finansieringen stöds tryggandet av servicenivån inom kollektivtrafiken om coronaläget drar ut på tiden samt säkerställs kontinuiteten i de nuvarande utvecklingsprojekten inom kollektivtrafiken. Dessutom främjas nya utvecklingsåtgärder.

Kommunikationsminister Timo Harakka anser att det är ytterst viktigt att stödja kollektivtrafiken.

- Biljettintäkterna från kollektivtrafiken har rasat. Med stödet säkerställer vi att kollektivtrafiken fungerar även i fortsättningen, att priserna hålls på en rimlig nivå och att turtätheten är tillräckligt tät. Medborgarnas förtroende för kollektivtrafiken måste återställas. Utan fungerande kollektivtrafik stannar Finland, säger minister Harakka.

Stöd som är viktigt för att främja gång och cykling

Regeringen föreslår sammanlagt 43 miljoner euro i understöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling. För år 2020 anvisas 18 miljoner euro och för år 2021 anvisas 25 miljoner euro.

- Under coronavåren har städer runt om i världen gjort sina gator trivsamma och trygga för cyklister. Gång och cykling hjälper oss att frigöra oss från fossila bränslen. Denna utveckling måste stärkas, och därför riktas ett rekordstort paket till gång och cykling, säger minister Harakka.

I stimulanspaketet ingår tiotals trafikledsprojekt

Utöver kollektivtrafikstödet och stödet för att främja gång och cykling föreslår regeringen som stimulansåtgärd finansiering av flera trafikledsprojekt. Dessa åtgärder stöder näringslivets och medborgarnas förtroende för att ekonomin ska återhämta sig.

Regeringen föreslår anslag för följande projekt:

- Till momentet basunderhåll av transportinfrastrukturen ett tilläggsanslag på 30 miljoner euro som används för vägbeläggningsarbeten och andra vägreparationer, som en del av stimulansåtgärderna som föranleds av coronakrisen.

- 1. Riksväg 12/landsväg 65 Extra körfält till Vaitinaro-anslutningen, Tammerfors: fullmakt på 1,5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Förbättring av landsväg 2986 mellan Punkalaidun-Vesilahti: fullmakt och anslag på 2,5 miljoner euro

- Byte av växlar på bangårdar/trafikplatser: fullmakt på 6 miljoner euro och anslag på 3 miljoner euro för 2020

- Effektiviserade underhållsåtgärder för huvudbannätet: fullmakt på 7 miljoner euro och anslag på 3 miljoner euro för 2020

- Preciserade reparationer av järnvägen Heinävaara-Ilomantsi: fullmakt på 15 miljoner euro och anslag på 1 miljoner euro för 2020

- Effektiviserat underhållsarbete av järnvägen Lovisa-Lahtis: anslag på 3 miljoner euro för 2020

- Riksväg 15 Kotkas infart, Paimenporttis planskilda anslutning: fullmakt på 15,0 miljoner euro och anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

- Förbättrande av riksväg 8 Åbo-Björneborg vid Euraåminne: fullmakt på 27,1 miljoner euro och anslag på 0,7 miljoner euro för 2020

- Förbättring av riksväg 4 Uleåborg-Kemi anslutningarna i Simo: fullmakt på 20 miljoner euro och anslag på 4,0 miljoner euro för 2020

- E18 Stamväg 50 Förbättring av Ring III, fas 3, punkten Askis och Vandafors Backas extra körfält: fullmakt på 30,0 miljoner euro och anslag på 3,0 miljoner euro för 2020.

- Förbättring av riksväg 4 mellan Hartola och Oravakivensalmi: fullmakt på 26 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020

- Förbättring av stamväg 68 genom byggande av den nya Kållby överfartsbron väg 1879, Pedersöre: fullmakt på 5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Förbättring av bangården i Kuopio, fas 1 och modernisering av ställverket i Kuopio: fullmakt på 30 miljoner euro och anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

- Höjning av vattennivån på Saima kanal: fullmakt på 5 miljoner euro och anslag på 0,1 miljoner euro för 2020

- Riksväg 25 underfarten till Leppis anslutning vid landsvägs 111 anslutning, Karis: fullmakt på 3 miljoner euro och anslag på 1 miljoner euro för 2020

- Stamväg 68 Edsevö förbättring av den planskilda anslutningen: fullmakt på 8,2 miljoner euro och anslag på 2,5 miljoner euro för 2020

- Riksväg 23 ogenomförda projekt: fullmakt på 10,5 miljoner euro och anslag på 6,5 miljoner euro för 2020

- Inledande av en grundlig reparation av banavsnittet Helsingfors-Tammerfors: fullmakt på 8 miljoner euro och anslag på 0,2 miljoner euro för 2020

- Planering av omkörningsfält riksväg 8 - Vasa-Karleby: anslag på 1,0 miljoner euro för 2020

- Trafikförbindelser till GigaVasa-ackumulatorindustriområdet: anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

- S:t Karins omvägen på Pargasleden - planering: anslag på 0,5 miljoner euro för 2020

Till Transport- och kommunikationsverket föreslås ett tilläggsanslag på 3,4 miljoner euro för betalning av medlemsavgiften till Eurocontrol. Åtgärden stöder Air Navigation Services Finland Oy:s (ANS Finland) flygtrafiktjänstverksamhet så att den kan ta sig ur den försvårade ekonomiska situation som coronaviruset orsakat.

I samband med den fjärde tilläggsbudgeten överlämnar regeringen en proposition med förslag till ändring av tillsynsavgiften för flygtrafiken så att betalningstiden för betalningsperioderna juli och oktober 2020 förlängs med cirka ett halvt år. Förslaget är en del av de krisåtgärderna inom transportsektorn som regeringen föreslår med anledning av covid-19-epidemin. Förslaget minskar de beräknade inkomsterna från tillsynsavgiften för flygtrafiken med ca 5,7 miljoner euro år 2020.

Finansiering för industriella investeringar

Infrapaketet för industrin innehåller stora, sysselsättande investeringar.

Regeringen föreslår anslag för följande projekt:

- Spårförbindelserna till Kemi bioproduktfabrik, punkten Kemi: fullmakt på 10,5 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020.

- Förbättring av banan Kontiomäki-Pesiökylä: fullmakt på 81,0 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020.

- Förbättring av trafikkapaciteten på banavsnittet Uleåborg-Kontiomäki, fas 1: fullmakt på 23,0 miljoner euro och anslag på 1,0 miljoner euro för 2020.

- Riksväg 19 Seinäjoki-Lappo, fas 1: fullmakt på 25,0 miljoner euro och anslag på 2,0 miljoner euro för 2020.

- Pilotprojektet Digirata: fullmakt på 11,0 miljoner euro och anslag på 2,0 miljoner euro för 2020. Inom projektet byggs en ETCS-testbana (European Train Control System) på banavsnittet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn samt ett ETCS-laboratorium för ett objekt som beslutas senare.

Regeringen gjorde protokollanteckningar om att projekten för att fördjupa havsfarleden i Ajos i Kemi och förbättra trafikkapaciteten och mötesbanorna på banavsnittet Uleåborg-Kemi ska inledas 2021.

Stöd till journalistik och nyhetsbyråverksamhet

För att stödja journalistik föreslår regeringen 5 miljoner euro i stöd för 2020. Åtgärden kommer att stödja medier som drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av coronaviruset. Stödet ska kunna sökas för projekt som stärker lokal eller regional journalistik av hög kvalitet, undersökande journalistik eller produktion av mer ingående artikelhelheter än vanligt samt för ökning av det journalistiska innehållet på digitala plattformar.

För stödjande av den nationella nyhetsbyråverksamheten, dvs. FNB, beviljas ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner euro. Genom stödet säkerställs kontinuiteten i den nuvarande nationella nyhetstjänsten, som är viktig särskilt för regionala aktörer.

Övriga anslag

För Trafikledsverket föreslås ett anslag på 2,75 miljoner euro för betalning av avskrivningar på och kapitalkostnader för trafikstyrnings- och trafikledningsegendom då trafikstyrningsbolaget Traffic Management Finland Oy löst in egendomen i fråga. Avsikten är att anslaget ska göra det möjligt att under det skede då trafikstyrningsbolaget bildas överföra ofärdiga och senare färdigställda investeringsprojekt som hänför sig till trafikstyrning och trafikledning till det helt statsägda trafikstyrningsbolaget.

Till Trafikledverket föreslås ett tilläggsanslag på 10,9 miljoner euro för köp av materiallager för banhållningen. Materiallagret för banhållningen har övergått till utländskt ägo. För att en tillräcklig självförsörjning och beredskap ska tryggas är det ändamålsenligt att Trafikledsverket köper ett lager av kritiskt material och förvaltar det själv.

För meteorologiska institutets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag på 225 000 euro. Avsikten är att detta anslag ska användas för att överföra systemen för flygvädersobservationer på flygstationerna i S:t Michel och Seinäjoki i Meteorologiska institutets ägo samt att förnya systemen.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377

Timo Kievari, enhetsdirektör, (trafikledsprojekt) tfn 040 059 3706


Timo Harakka