Ett lagstiftningsprojekt för att möjliggöra regional behörighet inom persontågtrafiken inleds

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2024 10.07 | Publicerad på svenska 18.3.2024 kl. 13.45
Pressmeddelande
Lähijuna, kävelijöitä ja autoja Pasilan asemalla lumisessa maisemassa.
Bild: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo ska konkurrensen inom persontågtrafiken ökas genom att kommunerna, samkommunerna och regionerna ges möjlighet att ordna upphandlad trafik. Kommunikationsministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt för att kunna göra behövliga ändringar i lagstiftningen.

Syftet med lagstiftningsprojektet är att förtydliga regleringen i fråga om behöriga myndigheter inom järnvägstrafiken, öka den faktiska konkurrensen på spårtrafikmarknaden och underlätta tillträdet till marknaden.

Den regionala persontågtrafiken omorganiseras 

Enligt den gällande lagen om transportservice är kommunikationsministeriet och samkommunen Helsingforsregionens trafik inom sitt eget område behöriga myndigheter inom järnvägstrafiken. I lagstiftningsprojektet förtydligas grunderna för regional behörighet inom persontågtrafiken. På detta sätt blir det möjligt för kommuner, samkommuner och regioner att ordna persontågtrafik inom sina områden.

Kommunikationsministeriet har ansvarat för upphandlingen av tågtrafiken i hela Finland, men i framtiden är det inte ändamålsenligt att ministeriet svarar för uppgiften. I projektet utreds en lämplig myndighet som kan ansvara för upphandlingen av persontågtrafik i stället för kommunikationsministeriet.  

Samtidigt utvärderas de i lagen om transportservice föreskrivna upphandlingsförfarandena för att säkerställa förutsättningarna för en fungerande konkurrensneutral marknad i enlighet med regeringsprogrammet. 

Med tanke på både person- och godstrafiken är spårtrafiken en viktig transportform och faktor för försörjningsberedskapen. I Finland är spårtrafiksmarknaden koncentrerad och konkurrensen är obetydlig jämfört med många västeuropeiska länder. Genom lagstiftningsprojektet främjas uppkomsten av konkurrens inom trafiken på marknadsvillkor, eftersom konkurrensutsättningen av offentligt understödd trafik erbjuder en möjlighet att verka enligt en bred företagsmodell och tröskeln för att komma in på marknaden därmed sänks.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet inleder lagberedningen i samarbete med berörda grupper. Under beredningen ordnas en remissbehandling och diskussionsmöten. Det första diskussionsmötet ordnas den 11 april 2024. Avsikten är att regeringen ska lämna en proposition till riksdagen under 2025.

Mer information:

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tiia.orjasniemi(a)gov.fi, tfn 0295 342 068
Emmi Nykänen, konsultativ tjänsteman, emmi.nykanen(a)gov.fi, tfn 0295 342 114
Emil Asp, enhetsdirektör, emil.asp(a)gov.fi, tfn 0295 342 498

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram