Ett förslag om att tillåta dubbelregistrering av fartyg i vissa fall sänds på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2020 15.15 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 9.14
Pressmeddelande
Fartyg i Östersjön (Bild: Alex Marakhovets/Shutterstock)
Fartyg i Östersjön (Bild: Alex Marakhovets/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har sänt ett lagutkast om ändring av sjölagen på remiss. Genom ändringen tillåts dubbelregistrering av fartyg i Finland i vissa fall samtidigt som äganderätten till fartyget har registrerats i en annan stat.

I det utkast som sändes på remiss föreslås det att dubbelregistrering av ett fartyg ska vara möjlig när ett utländskt fartyg befraktas med ett så kallat bareboat-befraktningsavtal (dvs. utan besättning) till Finland. När det gäller nyttjanderätten ska fartyget registreras i Finland, medan registreringen av äganderätten ska kvarstå i ursprungsstaten.

Fartyget ska föra finsk flagg och på det ska tillämpas finsk lagstiftning med undantag för frågor som gäller ägande och fartygsinteckning. Transport- och kommunikationsverket avses fatta beslut om godkännande av registrering av fartygets drift.

Dubbelregistreringen medför flexibilitet i rederiernas verksamhet och kan eventuellt öka andelen ny tonnage som seglar under finsk flagg. Detta främjar de finländska rederiernas konkurrenskraft och skapar arbetsplatser för sjöfolket i Finland.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 16 oktober 2020.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post på adressen [email protected].

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Avsikten är att regeringens proposition med förslag till ändring av sjölagen i fråga om dubbelregistrering ska lämnastill riksdagen i november 2020. Lagen avses träda i kraft våren 2021.

Ytterligare information:

Tiina Ranne, regeringsråd, tfn 0295 342 004 (t.o.m. 30.9.2020)

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini