Enighet om globalt mål för utsläppsminskning inom luftfarten nåddes i ICAO – nettonollutsläpp i sikte senast 2050

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2022 14.02 | Publicerad på svenska 13.10.2022 kl. 16.34
Pressmeddelande
Bild: Subodh Agnihotri / Shutterstock
Bild: Subodh Agnihotri / Shutterstock

Medlemsstaterna i Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO godkände nästan enhälligt ett nytt långsiktigt mål för minskning av utsläpp. Inom den internationella flygtrafiken strävar man efter att minska koldioxidutsläppen till nettonoll före 2050. ICAO:s generalförsamling samlades i Montreal 27.9-7.10.2022.

Finlands mål uppnåddes eftersom Finland, som en del av den europeiska civila luftfartskonferensen, vid generalförsamlingen understödde ett ambitiöst, långsiktigt utsläppsminskningsmål som uppfyller målen i klimatavtalet från Paris. Hittills har ICAO:s mål varit en koldioxidneutral tillväxt inom flygtrafiken och en förbättrad energieffektivitet.

Minskningen av utsläpp till nettonoll innebär att största delen av utsläppen elimineras. Dessutom kompenseras den del av utsläppen som inte kan elimineras, det vill säga utsläppen minskas inom andra sektorer. Avsikten är att utsläppen ska nå nettonoll genom flera olika metoder, det vill säga utsläppssnål teknik, nya drivkrafter för flygplan såsom biobränslen och el samt utveckling av utsläppsminskande flygmetoder. Metoderna kompletteras av kompensationssystemet för lufttrafikutsläpp, Corsia (Carbon Off-setting and Reduction Scheme for International Aviation).

Det globala kompensationssystemet för luftfartsutsläpp infördes 2021. Corsia-systemet skärptes nu något. Generalförsamlingen kom överens om ändringar av riktmärket för utsläpp. De utsläpp som överskrider detta ska flygbolagen kompensera genom att finansiera i huvudsak utsläppsminskningsåtgärder inom andra sektorer. Åren 2021-2023 används utsläppen år 2019 som riktmärke i Corsia. Nu kom man överens om att riktmärket från och med ingången av 2024 ska vara 85 procent av utsläppen 2019. Detta ökar systemets genomslagskraft eftersom flygbolagen, ju lägre riktmärket är, tvingas gottgöra desto större del av sina utsläpp. I Corsia deltar för närvarande sammanlagt 117 av ICAO:s medlemsstater.

Vad händer härnäst?

ICAO:s mål styr medlemsstaterna, men de är inte juridiskt bindande. ICAO följer upp hur utsläppen från den internationella flygtrafiken utvecklas. Vid behov beslutar de kommande generalförsamlingarna om ändringar i målen eller metoderna.

De globala åtgärderna kan kompletteras med nationella eller regionala utsläppsminskningsåtgärder. Till dessa hör till exempel förslagen i 55 %-paketet som nu bereds i EU om effektivisering av utsläppshandeln för luftfart, och ibruktagandet av skyldigheten att blanda in förnybara drivmedel samt flygbränsleaccisen. Förhandlingarna om förslagen fortsätter i EU åtminstone under hösten 2022.

Ytterligare information:

Janne Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 342 569, [email protected]